Evenementen in december 2022

Ferskaat nijs
10 oktober 2003
SDS 2 mei de hakken oer de sleat yn Makkum
11 oktober 2003

Fuotballers falle nei in prachtige karriere soms yn in swart gat. Soks komt omdat men net neitocht hat oer it feit dat it fuotbal net oant 65 duorje kin.

Gelokkich hawwe Knabbel en Babbel (de twa spitsen fan SDS 5) wol neitocht. Sy wolle net yn in swart gat falle. It tafal wie ek dat se it oangename mei it nuttige ferienigje wolle en dat is net sa dom betocht.

De kans is grut dat se ek ploechgenoat Hertog Klaas (foarstopper fan SDS 5) noch yn harren saakjes belûke.