Famylje Okkema wint

Noch mear freedwepperkes
3 september 2004
E3 ferliest krekt fan Frjentsjer
4 september 2004

It sit der op. It kransenspul is dien. In aardichheidsje dizze simmer. Der is fanatyk streden en de reaksjes wiene tige aardich. Mooglik dat we takem jier wer soks dogge.

Winners binne de Okkema út Easterein. Sietske, Klaas, Janneke, Jikke, Doutsen en Tsjipke Klaas soargen meielkoar foar dizze produksje. Dêr geane wy fanút alteast. Fan herte lokwinske.

It krânsenklassemint einstân
1. Okkema’s Easterein                          12 kransen


Dit sil der dan wol 12 wêze.

2. Haitsma’s Wommels                           11 kransen

3. Strikwerda’s Wommels                       10 kransen

3. Scheltema Easterein                           9 kransen4. Broersma’s, Littens                               9 krânsen


4. Marten Faber en famylje (of alline)          8 kransen
4. Hiemstra, Hofsleane 19, Easterein          8 kransen
 
5. de Boer, Sudhoeke Wommels                7 kransen


6. Pompstra’s Easterein                            7 kransen

7. deJong /Wijnia Lollum                            7 kransen

8. de Vries Noard Wommels                        6 kransen

9. Strikwerda Spannum                              6 kransen