E3 ferliest krekt fan Frjentsjer

Famylje Okkema wint
3 september 2004
Utslaggen 4 septimber 2004
4 september 2004

It wie sneontemoran moai waar. Je raanden út it bêd wei. Foar in protte âlders wie dat net slim. Sy mochten wer nei it fuotbalfjild. Mar soms binne der ek oare belangstellenden. Hinke Kuiper siet al betiid op it terras by E3 om te sjen hoe’t in muoikesizzer fan har fuotballe tsjin SDS. Oan de foto te sjen skamme se harren.


Ek Pytrik Brouwer, sus fan Anne, wie mei harren soan te gast yn Easterein.
“alle wiken sjogge wy op jim side” sa liet se ús witte.

Dêrom dizze kear ek in foto fan de gasten út Frjentsjer, wylst se klear steane foar it strafskopnimmen.