EK league tongersdei 7-7

EK woansdei 6-7
6 juli 2016
We dogge it mei syn allen
7 juli 2016
Skelte Anema is de heale finale spesjalist. Ek no wer hat hij de útslach hielendal goed, krekt as de oare heale finale. Der binne ek noch 5 man/frou dy’t 5 punten skoarden.
14 man/frou seagen Frankrijk yn de finale kommen en sij kinne 100 punten bij skriuwe.
Ien fan dy toppers is Douwe Dirk, hij bliuwt sa oan kop  mei in rynske foarsprong.
Underyn fine hij ien fan de koprinners fan de earste wike: Marco Rijpkema. Hij hat selskip krigen fan Johan Delfsma, want Ate Feike hie in goeie tongersdei.

1 Douwe Dirk Reitsma Easterein 1045
2 Jelmer Posthumus Wommels 990
3 Skelte Anema Kûbaard 955
4 Tom en Pieter Wijnia Wommels 945
5 Lolke Hofstra Wommels 910
6 Klaas Bouke Faber Grins 900
7 Lieuwe Jan Yntema Dronryp 895
8 Tjeerd de Vries Wommels 895
9 Rick Hendriks Easterein 890
10 Jacob Klaas Haitsma Wommels 885
11 Danian Rijpkema Easterein 875
12 Hessel Yntema Dronryp 870
13 Stijn en Robert Wommels 870
14 Jelle Wiersma Wommels 855
15 Hendrik Eringa Spannum 855
16 Sjouke Yntema Dronryp 845
17 Tina Wiegers Reahûs 835
18 Pieter Kamstra Easterein 830
19 Foeke Reitsma Easterein 825
20 Bote Strikwerda Spannum 825
21 Aant Hofstra Wommels 815
22 Seriette Strikwerda Spannum 800
23 Bas van der Weij Easterein 800
24 Jacob Hofstra Reahûs 790
25 Simon van der Vaart Spannum 785
26 Willem Wijnia Wommels 780
27 Ate Feike de Boer Wommels 760
28 Johan Delfsma  Wommels 750
29 Marco Rijpkema Easterein 730

Giele kaarten
We sitte op 193 kaarten en dat betsjut (mei in korreksje fan 5) dat de folgjende dielnimmers noch 25 punten skoare kinne.

Hendrik Eringa 188 3,69
Bas van der Weij 199 3,90
Lolke Hofstra 200 3,92
Willem Wijnia 200 3,92
Pieter Kamstra 201 3,94
Tom en Pieter Wijnia 201 3,94
Jelle Wiersma 203 3,98
Hessel Yntema 210 4,12
Sjouke Yntema 215 4,22
Lieuwe Jan Yntema 232 4,55

Topskoarder fan it toernooi
Ien fan de bonus fragen, wêr’t 25 punten mei te fertsjinjen is , wie de fraach wa’t topskoarder wurdt. De oare (ek 25 punten ) wie hoefolle doelpunten de topskoarder makket.

Dit binne de dielnimmers dy’t noch wat punten skoare kinne op ien of beide fragen

Jacob Hofstra Giraud 6
Ate Feike de Boer Giraud 6
Tom en Pieter Wijnia Giraud 11
Jelle Wiersma Griezman 4
Lolke Hofstra Griezman 5
Seriette Strikwerda Griezman 5
Tina Wiegers Griezman 5
Hessel Yntema Griezman 6
Foeke Reitsma Griezman 6
Skelte Anema Griezman 6
Willem Wijnia Griezman 8
Jacob Klaas Haitsma Griezman 8
Bas van der Weij Ronaldo 5
Aant Hofstra Ronaldo 6