We dogge it mei syn allen

EK league tongersdei 7-7
7 juli 2016
Weppers freed 8-7
8 juli 2016

No ’t it sân der is, sit der wer aardich skot yn de oanlis fan it keunstgersfjild. De betonnen râne om it fjild sit der al yn. Dat betsjut dat wy ek wer wat frijwilligers brûke kinne.

Sa moatte de stienen foa de kantine der noch efkes út. It is de bedoeling om dit sneontemoarn efkes te dwaan. 8.00 oere stiet de kofje klear. Mei in man as 8 sil dit yn 2/3 oerkes wol beslikke wêze.

Pieter Sytsma en Jacob-Klaas hawwe al oanjûn dat sy efkes helpen komme!
Kom ek!