EK woansdei 6-7

Weppers tiisdei 5-7
5 juli 2016
EK league tongersdei 7-7
7 juli 2016
Portugal – Wales stie jûn op it programma. Foar ús SDS EK league in wedstryd dy’t nauliks punten opleverje sil.

Oke, de utslach wie noch wol posityf foar Sjouke, Skelte en Klaas Bouke, dy hellen 10 punten. Der wiene ek 14 man/frou dy’t 5 punten skoarden, mar der wie net ien dy’t de 100 punten hellet dy’t de beleaning wie at je goed foarspeld hiene dat Portugal nei de finale gong.
Net folle feroaring yn de stân dus….

 

1 Douwe Dirk Reitsma Easterein 945
2 Tjeerd de Vries Wommels 895
3 Rick Hendriks Easterein 890
4 Jelmer Posthumus Wommels 890
5 Hessel Yntema Dronryp 870
6 Stijn en Robert Wommels 870
7 Hendrik Eringa Spannum 855
8 Sjouke Yntema Dronryp 845
9 Skelte Anema Kûbaard 845
10 Tom en Pieter Wijnia Wommels 845
11 Pieter Kamstra Easterein 830
12 Foeke Reitsma Easterein 825
13 Bote Strikwerda Spannum 825
14 Aant Hofstra Wommels 815
15 Lolke Hofstra Wommels 810
16 Bas van der Weij Easterein 800
17 Lieuwe Jan Yntema Dronryp 795
18 Klaas Bouke Faber Grins 795
19 Simon van der Vaart Spannum 785
20 Willem Wijnia Wommels 780
21 Jacob Klaas Haitsma Wommels 780
22 Danian Rijpkema Easterein 775
23 Jelle Wiersma Wommels 755
24 Johan Delfsma  Wommels 750
25 Tina Wiegers Reahûs 730
26 Marco Rijpkema Easterein 730
27 Seriette Strikwerda Spannum 695
28 Jacob Hofstra Reahûs 690
29 Ate Feike de Boer Wommels 655

Kaartenklassemint
Der binne no 187 giele kaarten jûn. Je meie der 5 kaarten neist sitte en dat betsjut dat der no trije man 25 punten helje soene…. Mar mei noch twa wedstriden te gean hat it grutte kâns dat twa ôffalle en dat oaren yn byld komme foar dy punten

totaal gemiddeld
Jacob Hofstra 62 1,22
Tjeerd de Vries 107 2,10
Simon van der Vaart 112 2,20
Ate Feike de Boer 120 2,35
Foeke Reitsma 121 2,37
Skelte Anema 123 2,41
Tina Wiegers 128 2,51
Jacob Klaas Haitsma 128 2,51
Jelmer Posthumus 128 2,51
Johan Delfsma  128 2,51
Seriette Strikwerda 150 2,94
Bote Strikwerda 152 2,98
Rick Hendriks 152 2,98
Aant Hofstra 162 3,18
Stijn en Robert 169 3,31
Douwe Dirk Reitsma 180 3,53
Danian Rijpkema 180 3,53
Klaas Bouke Faber 184 3,61
Marco Rijpkema 184 3,61
Hendrik Eringa 188 3,69
Bas van der Weij 199 3,90
Lolke Hofstra 200 3,92
Willem Wijnia 200 3,92
Pieter Kamstra 201 3,94
Tom en Pieter Wijnia 201 3,94
Jelle Wiersma 203 3,98
Hessel Yntema 210 4,12
Sjouke Yntema 215 4,22
Lieuwe Jan Yntema 232 4,55