Dêr is de stip!!!!

Noflik Nijjier!!
1 januari 2004
SDS A1 útskeakele
2 januari 2004

Unbekinden hawwe Wommels ferrike mei de prachtige middenstip fan it haadfjild fan SDS. Kreas útstald op in houten rekje stiet op de Terp tsjinoer Jumbo it prachtige stikje grûn. Oan de tekst te sjen sjocht men alles ferdwinen út Easterein.