De Treffer 50 jier!

SDS en it Coronafirus
27 maart 2020
In wedstriid om nea te ferjitten (2)
28 maart 2020

De Treffer bestiet dit jier 50 jier.
Dat is in heuchlik feit fine wij.

It Friesch Deiblêd kaam bij ús op besite, skreaun op wat wij seinen en dêrnei slagge  it de fotograf om in foto te meitsjen wêr’t wij op 1 meter 50 fan elkoar stiene