In wedstriid om nea te ferjitten (2)

De Treffer 50 jier!
27 maart 2020
It sit er op dit seizoen
31 maart 2020

Gjin aktuele wedstriidferslagen mar wat stikjes út de âlde Treffers. En no sjogge wij werom nei de jierren yn de foarige ieu doe’t wij allegear jong wiene of der noch net wiene.

1971…..doe’t Tjalke Pander noch skoarde

1971…..doe’t C2 in bear fan in keeper fersloech

1979….. doe’t Pietrick skoarde wat broer Anne nea witten hat

1981…..doe’t Jetze Wiersma noch koach wie

1981…..doe’t it yn Ljouwert op fleanen like

1984…….doe’t René Reinsma skriuwer fan B2 wie

 

1987 …….doe’t Ate Vellinga de Wipper wie


1989…….doe’t Samme noch in pupil wie

1989…….doe’t roken yn de dugout normaal wie bij SDS 2

1993……doe’t Kees syn earste kollum skreaun foar E3

1995…. doe’t Wichard en Jappie de Habtamu fan no wiene

1996……. Doe’t er gjin gebrek oan keepers wie

1997……doe’t Gelf der noch wie