Evenementen in december 2022

Wepperkes -snein-
2 september 2006
Wepperkes -moandei-
4 september 2006

27 april 2006
Fjildonderhâld

Het jaarlijkse veldonderhoud is weer begonnen, onder het keurend oog van onze eigen Fred Scheltema wordt de nieuwe egalisatiemachine van de stichting Skoalleseize gekeurd en oke bevonden.Ook dit jaar worden de werkzaamheden weer uitgevoerd door SDS sponsor leanbedriuw Okkema. Er zal in volgorde worden geverticuteerd ,bezand, gevertidraint, geegaliseerd en worden doorgezaaid zodat wij hopen dat ook volgend seizoen de velden er weer super bijliggen.
Groeten bestuur “Skoalleseize”

Jeu de Boules


Verder is het Jeu de Boules seizoen ook weer begonnen  en blijkbaar hebben deze mensen een nieuwe hoofdsponsor gevonden.
Groeten bestuur “Skoalleseize”

Stân fan saken 14 april 2006
Het is weer even rustig geweest rond de Skoalleseize, maar dat houd niet in dat we stilzitten.
We zijn op dit moment druk bezig met afronding van de bestemmingsplanwijziging en de benodigde vergunningen.
Tevens is het mensen waarschijnlijk wel opgevallen dat we weer druk bezig zijn met het uitdunnen van bomen.
Enerzijds om ruimte te maken voor de nieuwe berging en aan de andere kant om te zorgen dat nieuwe aanwas van struiken de kans krijgt om te groeien.

Verder zijn we druk bezig met de trekker ( spuiten, opbouwen en afmonteren )
Ook de “nieuwe” veegmachine is bijna klaar om ingezet te worden.
Verder is het bestek van het nieuwe verenigingsgebouw in de afrondende fase zodat aannemers benaderd kunnen worden voor een offerte.

En wanneer het beton hard genoeg is zal ook het scorebord zo snel mogelijk afgemonteerd worden.
Tot zover het laatste nieuws van de “Skoalleseize”.

Feike Jorritsma

Skoreboerd krijt goed funnemint  (1 april 2006)

 

“De Skoalleseize zit niet stil”             20 jannewaris 2006

Het lijkt misschien wel zo, maar dit is zeker niet het geval.
Zo zijn we druk bezig met het opknappen van onze trekker, waarbij Marco Reynhoudt een belangrijk deel op zich heeft genomen wat betreft las en slijpwerk(zie de foto’s hieronder).

Verder zijn er diverse gesprekken gevoerd t.a.v ons nieuw verenigingsgebouw met :

  • de gemeente littenseradiel
  • ferieniging lytse doarpen
  • stifting doarpshûzen fryslân
  • doarpsbelang Easterein
  • hûs en hiem
  • de bergumer akoesticus enz enz.

Onze bouwplannen zijn door Hûs en Hiem goedgekeurd dus zijn we weer een grote stap verder.

Fedde en Marco zijn met diverse subsidieaanvragen bezig, Abe Jan heeft een nieuw onderhoudsplan voor de velden opgesteld en Hans is druk in de weer met de nieuwe barlijst.  
Tevens zijn we bezig met de vergunning voor het nieuwe elektonische scorebord van SDS.
Douwe D. Reitsma heeft ons bestuur verlaten.
Bij deze bedankt de stichting hem nogmaals voor alles wat hij gedaan heeft.

P.S: alle aanvragen voor vergaderruimtes moeten via Geertje Sybesma ( 0515 332197 ) en kunnen niet meer in een agenda worden opgeschreven.

Bestuur stichting “Skoalleseize “


Marco wit fêst wol wer ’t dizze sitte moat.

De Skoalleseize kin sa meidwaan oan Trekkertrek.

Sa bliuwt der net folle fan oer.

De trekker stiet yn in donker hok.

Beamen kappe/snoeie                      4 febrewaris 2005
Begin 2005 is met hulp van vele vrijwilligers de bomenrij naast de boxen gekapt cq gesnoeid. Aangezien foto’s meer zeggen dan tekst hierbij wat sfeerfoto’s. En uiteraard na afloop even zitten onder het genot van een verkoeling.De trekker makke dochs gjin spoaren??

It hat in soad minsken de stem koste sneon.

Nee, hy foel net op ‘e kantine……….

De froulju koenen it moai besjen fanôf hun sels makke tribune.

Net alles koe mei de seage……….

It praat giet dat Feike sels alle beamen omlutsen hat.

Germ Bootsma probearet syn finger der wer oan te lymjen……

Help Easterein de winter troch!!

Der waard ek noch fuotballe.
………hy is net swier….hy is net swier……

RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR!!!!!!!

Soms sjogge je troch de beamen ………….de trekker net mear……

Mochten je al troch al dy omseage beamen net mear yn ‘e boks komme kinne dan koenen je fia it dak.

Dit liket al in ein kealer!

Yngrave  9 april 2005
Yngrave foar eigen doel is in handeling dy’t wy graach net sjogge op de fjilden fan de Skoalleseize. Mar soms is der gjin oare mooglikheid. Dat graaft it hiele bestjoer en tal fan frijwilligers sich yn. Om in goeie stroomfersjenning te hawwen foar de kommende jierren wie dizze ynset (geweldich mannen) nedich.
Soms is der wol efkes oerlis nedich….


Healwei de moarn koe de kabel (it like wol in bierlieding) syn plak krije yn de grûn.
Klaas Visser dy’t krekt mei E4 wûn hie, liet him foarljochtsje.

Nij trainingsfjild   2004/2005

By SDS hat men it al jierren oer in nij trainingsfjild. Oan it einde fan it  seizoen 2003/2004 wie it dan eins sa fier. It trainingsfjild efter de sporthal gie oer de kop. Sa seach it der nei in wike wurkjen út. It like al in stik grutter as dat it wie.

Mei gers derop liket it fêst hiel oars.

Mar goed dat Okkema kranen hat en it net mei in skeppe hoecht te dwaan.

Der kin yn de takomst wolris in bal op de tennisbaan bedarje.

Hooplik kin de goal noch wat fersjouwd wurde.

Sa seach it der út doe der ek al gjin gers op stie.

De oanlis fan it nije trainingsfjild troch de stichting Skoalleseize is yn folle gang. Leanbedriuw Okkema makket oer-oeren. It is de bedoeling dat it fjild noch foar de boufak klear is. Der sil dan in pracht fjild lizze mei nije drainage en in earste klas toplaag. Ek stiet der in kompleet nije ljochtynstallaasje. It begjint ús no al te kriebeljen.


In fjild fan Easterein oan ’t Itens?

Der binne al ferskiedene rûntsjes riden mei de trekker.

Der wiene moai wat bulten om op te rêden.

 
Hjir binne dan eindliks de foto’s fan de nije ferljochting op it nije trainingsfjild. It begjint der allegear al aardich op te lykjen. It waar wurket no ek al aardich mei.


Andries Stuiver drukt de ljochtmêst noch efkes rjocht.


Marco Hoekstra sjocht as it gêrs al groeit dêr ûnder.


Sa liket it net sa gek.


Tink om las-eagen Marco!


De sinnebril kin wol op mei it trainen


Sa moat it goed wêze.

Der moast fansels wol traind wurde. Dat barde yn Wommels. Ek dêr waard in ljocht ynstallaazje oanlein.
 

 
Ek yn Wommels skynt no jûns ljocht.

 
Freedtejûn 30 septimber is it nije trainingsfjild offisjeel iepene. Alle leden fan SDS wiene fan herte wolkom om dit by te wenjen.

Mei it nimmen fan in strafskop hat wethâlder Jelsma fan de gemeente Littenseradiel it nije trainingsfjild iepene. Doelman Jesse Eringa koe de prima ynsjitten bal net keare. 

(Mei tank oan Feike Jorritsma, Rienk Wiersma en Enne Bruinsma foar de foto’s)