De nije Koronarigels

Weppers woansdei 22-9-2021
22 september 2021
Seleksjes foar sneon 25-9
24 september 2021

Per kommende sneon binne der wer nije fersoepelingen oankondige troch it demissionaire kabinet oangeande de Koronamaatrigels. It giet om saneamde fersoepelingen, mar it wurdt der net makkelijker op foar sportklups mei in sportkantine.

 


Yn it koart komt it der op del dat je yn de kantine in ‘Coronatoegangsbewijs’ nedich is as je dêr sitte wolle.
As je wat by de bar helje wolle en it bûten opdrinke wolle of -ite dan is dit ‘Coronatoegangsbewijs’ net nedich.

It ‘Coronatoegangsbewijs’ haw je ek nedich om yn b.f. de horeka te kommen en krije je troch je tidich teste te litten of faksineard te wêzen en moatte je delhelje fia de ‘Coronacheck-app’.
Dizze QR-kode kin tsjekt wurde yn de kantine troch middel fan de ‘Coronacheckscan’.
De bestjoerskeamer falt bûten de rigels om ’t dit bûten it horekagedielte falt. Je kinne fan bûten dus ek sa nei it húske.

Willem Wijnia
út namme fan it bestjoer fan SDS