De lêste stienen!

Weppers Pinkstertiisdei
17 mei 2016
Weppers tongersdei 19-5
18 mei 2016

Jûn (woansdei) om 19.00 oere wurde de lêste stienen rûn it haadfjild derút helle. It soe moai wêze as der jûn noch efkes in ploechje fan in man as 15 komme dan is it sa dien.
Wat ús oanbelanget binne no de mannen fan SDS 1, 2, 3 en 4 oan de beurt!
Fansels binne de froulju fan Vr.1 ek wolkom.
Foar de mannen sil it moai útkomme dat wy no oan de lytse stienen foar de kantine ta binne!

Wy dogge it mei syn allen!