Weppers Pinkstertiisdei

Flinke opbringst "lytse" SDS-feiling!
16 mei 2016
De lêste stienen!
17 mei 2016

Help
Sneon wiene der in berch minsken op de Skoalleseize. It soe moai wêze dat er in jûn ek safolle binne at de boel “sloopt” en “ofbrutsen”wurde moat. Je kinne mar útsykje: stiennen, hout (reklamebuorden) of izer (stek)
Kom efkes del om in hantaast te dwaan en it is samar klear mei elkoar.

Mini-league

Afgelopen zaterdag was de laatste wedstrijd van de minileague.
De jongste spelers van SDS maakten er weer een spannende wedstrijd van.
Na de wedstrijd konden we de balans opmaken en de winnaars huldigen:
Winnaar: Tjeerd Jan Greidanus
Tweede: Noor van der Ende
Derde: Reinder Bootsma


Traine
SDS 2 sit noch yn de neikompetysje en mei dêrom noch efkes langer trochtraine. Sy geane jûn om 19.00 oere earst efkes yn de tegels en traine dan om 19.30 oere op it haadfjild.

Formulier foar oanfraach spilerspas

Van de volgende kinderen hebben We het fotoformulier niet terug ontvangen (betreft nieuwe D’s).

Ze hebben allemaal al een herinneringsmail ontvangen. 

Jesse Fennema uit Kubaard

Lisa Koenen uit Wommels

Tom Koopman uit Kubaard

Ate Schaap uit Tirns 

Graag MET SPOED terug te sturen aan

Jacob Hofstra/ Tina Wiegers

Past. ten Bokumstr. 15

8736 JG  REAHUS

Fan wa is dit?
Welk team zat er afgelopen zaterdag (14 mei) in Box 1 vóór MD1 (dus tot half twaalf ongeveer)?
In de voetbaltas van MD1 zijn wat voetbaltenues terechtgekomen die niet van MD1 zijn. Het gaat om twee broekjes (maat 140 en 128) en een shirtje (maat 128). Ze liggen schoongewassen te wachten op het rechtmatige team op de Jister 8 in Wommels.
Groet,
Aukje Schellens
(regelmiep MD1)

Doelpunten
Mei noch 1 wedstriid foar SDS 4 en ien foar SDS VR1 kinne wij hast de einskoare opmeitsje fan dit seizoen.
Dit is dus noch in tuskenstân.

Toulûke

Programma troch de wike
Der binne dizze wike twa trochdewykse útwedstriden.
Tiisdei moat SDS D2 nei LSC D6 (19.00) oere en woansdei kinne VR1  noch efkes yn Gaasterlân sjen bij NOK. Dat begjint om 19.30 oere.

Neikompetysje
Sneon moat SDS 2 foar de neikompetysje nei de Wâlde 2. Om 12.00 begjint it dêr yn de buert fan Kolderwolde en Ealahuzen.
In wike letter komt BSVV 2 nei Easterein foar dyselde neikompetysje om 14.30 oere.

Skorst
SDS 1 rûn sneon tsjin 3 giele kaarten op. Dit betsjut dat sawol Elger Turksma, Hendrik de Jong as Erik Haitsma de earste wedstryd fan it folgend seizoen misse moatte.

Yn SDS-sjurts?
Vv Scharnegoutum 1 spilet jûn om 20.15 oere op Skoatterwâld in beslissingswedstryd tsjin FDS om it kampioenskip yn de 5e-Klasse A. It kin wêze dat Scharnegoutum 1 yn reservesjurts fan SDS spilet. Noch mear reden om der efkes te sjen tochten wy sa.

Harsens derby (1714)
Lekker no look!!