In lifter kin je mei thús komme.

Freonen fan ….SDS (4)
30 december 2003
De freonen fan SDS (5)
31 december 2003

Sa’t jim witte is der op 1 jannewaris wer in liftwedstriid fanút Wommels. Start is by Jimbar yn Wommels en it doel is Lands End yn Sudwest Ingelân. Under dielnimmers binne 3 SDS-ers te witten Jan Stenekes, Sjoerd van Beem en Klaas Malda.

Fanôf nijjiersdei middeis om 1.30 oere hoopje wy “streekrjocht” de tuskenstân by te hâlden. Wy hoopje fansels op in protte ekstra besikers op ús side.

Noch efkes de dielnimmers:

Mirjam de Voogd           
Geert Jonker
Wybren Jorritsma
Klaas Malda
Gert jan Brandsma
Namkje Koudenburg
Paul Reitsma
Sjoukje Eringa
Tsjeard Hofstra
Jan Egbert Krikken
Gert Jan Hulzinga
Marja  Graafsma
Wytske Vermeulen
Jelle Tjitte Verbeek
Jaring “Cocky” Rispens
Lutsen  “Bob” Zijlstra
Master Sjoerd van Beem
Master Jan Stenekes