De foarjiersnota en no?

Weppers tongersdei 30-5
29 mei 2013
Weppers freed 31-5
30 mei 2013

De voorjaarsnota en hoe nu verder?

Maandagavond 27 mei  is in de raadsvergadering de Voorjaarsnota 2013 besproken.
Op basis van deze voorjaarsnota is er een tekort van € 234.000 in het begrotingsjaar 2014. In de nota is niet aangegeven hoe het College dit tekort wil oplossen: Een volledig dekkingsplan zal bij de aanbieding van de begroting/meerjarenramingen worden overgelegd.

In de nota staan 2 projecten van de Skoalleseize:
– uitbreiding van de accommodatie met een kunstgrasveld. De kosten voor de aanleg worden geraamd op € 484.000. De hoogte van de gemeentelijke bijdrage is afhankelijk van meer definitieve plannen en de financiële mogelijkheden van de gemeente.
– Renovatie van de was- en kleedgelegenheid.  De kosten van uitvoering worden geraamd op € 140.392.. Op basis van het huidige beleid bedraagt de subsidie 50% van € 140.392 = € 70.196, te dekken via een bijdrage uit de Algemene Bedrijfsreserve. Van de gemeente is een bijdrage van 2/3 deel gevraagd. (de hiervoor genoemde bedragen  zijn inclusief Btw)

De definitieve plannen voor de velden zijn op 18 april bij de gemeente ingediend middels de ‘Projectaanvraag uitbreiding en renovatie buitensportaccommodatie’; daarin is ook de verlenging van het B-veld en de vergroting van het trainingsveld achter de sporthal tot volwaardig speelveld opgenomen. De totale kosten voor de velden zijn door ons geraamd op € 515.000,- (excl. Btw); wij hebben de gemeente gevraagd om 2/3 deel te subsidiëren.

Door de fracties van SAM en FNP is het college gevraagd/opgedragen om m.b.t. ‘nieuw beleid sportaccommodaties’ in gesprek te  gaan met alle betrokken verenigingen (er zijn ook aanvragen uit Baard, Weidum en Boazum en plannen voor de sporthal). Daarbij moet ook gekeken worden naar goedkopere alternatieven.

Wat betekent dit nu? Volgens mij staat niet alleen het ‘nieuw beleid’ ten aanzien van de sportaccommodaties ter discussie, maar alle ‘nieuw beleid’ wat in de voorjaarsnota staat. Immers: het college moet komen met een dekkingsplan: om nieuw beleid te bekostigen zal er op andere punten bezuinigd moeten worden. Als er geen posten  gevonden worden waarop bezuinigd kan worden, kan er ook geen geld vrij gemaakt worden voor ‘nieuw beleid’.
Volgens mij weet nu niemand waar hij/zij aan toe is. Iedereen die plannen heeft ingediend moet nu wachten tot de raadsvergaderingen over de begroting 2014 (in oktober 2013?) Een uitzondering is zwembad de Klomp. Daarover heeft de gemeenteraad gisteravond (los van de voorjaarsnota) wel een (positief) besluit genomen. Het is het bestuur van de Klomp van harte gegund!

De Skoalleseize zal binnenkort door de gemeente worden uitgenodigd voor nader overleg. We houden jullie op de hoogte

Stichting de Skoalleseize, Fedde Wiersma