Evenementen in november 2022

Weppers tiisdei 1 april
1 april 2008
Weppers woansdei 2-4
2 april 2008

De TRS(Tassen Registraasje Systeem)-list fan juster wie fansels in echte “1-april-list”. Der waard genôch op reageard:

*Misverstand, ik heb geen SDS tas met nr 1.

Sterker nog ik heb bewust geen SDS tas genomen, een andere kleur.

Want als ik weer eens hoop te fluiten kan ik niet met een SDS aankomen….

Gr

DDR

*Hey,
Het is tasnummer 77 ipv 78
Groet Johan Delfsma
*Beste TRS-beheerder(s),
Wichard Deinum hat in tasnûmer mei syn leeftiid, ik mei myn geboartejier. 88 is myn tasnûmer, en net 89 sa as it yn de list stied.
Groetnis,
Paul de Boer
*Voor de 2e keer mijn nummer is 63

 Groeten Wicky

*Hallo Willem,

Een dure fout met mijn tas nummer, ik ga nu voor de derde keer doorgegeven dat mijn tasnummer 63 is.

Ik snap niet hoe jullie bij nummer 40 komen.

Ik heb het wat groter getikt,misschien valt het dan op

Stelletje sukkels

Groetnis Wicky

*Aant/Willem,
Klopt weinig fan die nummers:
Erik= 15
Jacob-klaas= 6
Skelte= 9
Mark=113
groetnis JK
*Ha goeie Willem,
Folgens my kloppet myn numer net,
wat ik ha nr. 47!
Foutje Bedankt.
Gr. Jeroen Br
*Ik ha tasnûmer 8 en net 9 folgens mei hat Skelte nr 9
 Groeten,
Tsjalling Sikma
*Ik vind het eervol om op de lijst der geregistreerde te staan, en wel onder nummer 61.

Maar eerlijk gezegd heb ik geen eens een SDS tas, maar een van de heer Cruijff…

Ook heb even de tas van mijn broer (Sytze Kooistra) opgezocht, en bij hem staat nummer 35, maar dat scheelt niet veel van 62.

Ik verwacht dat tas nummer 61 binnenkort wel wordt gebracht….

BVD.

Doede Kooistra

*Ik had me verkeken, en had een oude tas gevonden.

Sytze blijkt tas nummer 61 te hebben, dus geen 35, en geen 62.

Doede

*Foar it TRS systeem, myn namme stiet no by nûmer 52, mar dat moat 51 wêze!!
 Groeten Ids de Boer
*Hoi,

Kin Daan Boersma mien tas ff werom bringe? Want nr 14 is fan mij. Ik haw thus ek gjin nr 16 lissen.

Groeten Dirk/Durk

*ha goeie,
 myn nummer is 28 ynplak fan 29.
 groeten Sybren
*Goeie middag!
Volgens mij klopt het TRS niet helemaal, want ik ben namelelijk in het bezit van tas nummer 13 en niet robert hoekstra.
Groeten,
Kasper Hoek
*beste webmaster..
 ik hie nog net trochjun welk tasnummer ik he! ik seag welke nammen jim al bij de nummers hiene..der stie by nummer 16 durk de jong..maar op mien tas stiet ek it nummer 16..dus wit wol cker dat durk in oar nummer het of hy het mien tas jatten.
 grt redmer strikwerda
*Myn tasnummer klopt net.
 Ik he nummer 34 en NET 36.
 Groeten,
 Gerrit Flisijn.
*Efkes in lytse oanpassing: Idsert Wijnja hat nr. 46

 Gr

 Idsert

*Op de site stiet dat ik tasnummer 18 ha maar dat

kloppet net.

Dat mut weze nummer 17

B.v.d

Robert Sijbesma

*Hoi Aant of Willem,

Mijn tasnummer is:   96

M.vr.gr  Ids.

*Hallo Webmasters,
Ik zag dat mijn naam bij tasnummer 33 staat. Ik heb tasnummer 32.
Groeten,
Arjen van Putten
*goeden avond,
 mien nummer stjit verkeard yn it systeem.  ik ha nr. 12
sa sitte der nog wol in pear fouten yn. sa had tsjipke nummer 21 ipv 22.
en anne brouwer hat nummer 7 .
 gr hendrik de jong
*Tasnr. 91
Folkert-Rients Vellinga
*hahaha,
bedankt Willem, bin der yn trape!!!!
Jeroen Brouwer

Hjir de echte list:

1 Jaap Toering
2  
3  
4 Henk Postma
5 Tseard Halbersma
6 Jacob-Klaas Haitsma
7 Anne Brouwer
8 Tsjalling Sikma
9 Skelte Anema
10 Anne Stenekes
11  
12  
13 Kasper Hoek
14 Durk de Jong
15 Erik Haitsma
16 Redmer Strikwerda
17 Robert Sybesma
18  
19  
20  
21 Tsjipke Okkema
22  
23  
24  
25
26 Jildert Hylkema 
27  
28 Sybren Wesselius
29 Syb Overal
30  
31 Geert Dijkstra
32 Arjen van Putten
33 Pieter Kamstra
34 Piter van der Pol/Gerrit Flisijn
35  
36 Marten Faber
37 Sjoerd Rispens
38 Jan Stenekes
39  
40  
41  
42  
43  
44 Jitske Plantinga
45 Aant Hofstra/ Bauke-Jan Plantinga
46 Idsert Wijnja/Jacob Plantinga
47 Jeroen Brouwer
48  
49 Jappie Wijnia
50 Remco Bervoets
51 Ids de Boer
52  
53  
54 Arjen Los
55 Jacob van Wieren
56  
57  
58  
59  
60  
61 Sytze Kooistra
62  
63 Wichard Deinum
64 Pytrik Hiemstra
65  
66  
67  
68  
69  
70 Erwin de Boer
71  
72 Sipke Hiemstra
73  
74  
75  
76  
77 Johan Delfsma
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87 Hjalmar Ruiter
88 Paul de Boer
89  
90  
91 Folkert-Rients Vellinga
92  
93 Piet Kempe
94  
95  
96  
97  
98  
99 Ype Tiemersma
100 Harm-Auke Dijkstra
101 Dennis Dijkstra
102  
103  
104  
105  
106  
107  
108 Sjoerd van Beem
109  
110  
111  
112  
113 Mark Postma
114  
115  

Dat der noch dûbelen binne begripe wy ek net.

Mail je tasnûmer nei
info@vv-sds.nl!