SDS 1 seal wint fan Heerenveen

Boek: SDS 50 jier
2 december 2002
Jan Stenekes skutter by SDS 4
9 december 2002

SDS hat hjuster syn wedstriid tsjin V.V. Heerenveen yn sporthal De Greidhoeke mei 5-1 wûn. SDS begie sterk en stie al gau mei 3-0 foar. De spilers fan Heerenveen wienen net te sprekken oer de bâl wer at my spile waard. Foar dat sy dizze rekke hienen, stie it al 3-0. Neidat der nei lang oandringen dan dochs mei in oare bal fuotballe waard wie it foar de Feansters al te let yn immen eagen. SDS hie hjir gjin boadskip oan en bleaun dan ek de hiele wedstriid better. Ek mei de “nije” bâl wûn SDS mei 2-1. Einstân fan dizze wedstriid waard sa 5-1. SDS komt hjirmei oan kop yn ‘e twadde klasse.

Doelpunten SDS:
Peter Sybesma 1x
Anne Stenekes 2x
Harm Stremler 2x