Betink in leuk ûnderskrift!

Weppers snein 11-10
11 oktober 2015
Weppers moandei 12-10
12 oktober 2015

Henk Bootsma makke sneon in alderaardichste foto by SDS 1 – Waterpoort Boys 1. No like it ús wol aardich as jim der in leuk ûnderskrift by betinke. Jim reaksjes komme dan yn de folgende Treffer te stean.
Graach reaksje foar kommende freed!


“In nije holle foar de keeper graach!!”

Sis it mar!
Mail nei
Detreffer@vv-sds.nl!