André Vink nimt ôfskie!

Noch wat weppers!
24 juni 2014
WK stân 26-6
26 juni 2014

Juster hat André Vink dan eindelijk syn SDS-klompke yn ûntfangst nimme kinnen. Hy hie al langer lyn besletten om der mei op te hâlden as wedstrydsekretaris, mar doe ’t SDS gjin ferfanger fine koe liet hy SDS net sakje en gie noch in skoft troch.
André hat jierren yn funksje west as wedstrysekretaris en hat ek by in bult wedstriden fan SDS skiedsrjochter west.

André tige by tige!