WK stân 26-6

André Vink nimt ôfskie!
25 juni 2014
Weppers freed 27-6
26 juni 2014

De riante foarsprong fan Samba Delfsma is hast fuort. Dooitze stiigt boppe himsels út (motivearre troch noch in Nauta op de list)en Dirk de Jong leitnoc echt op de loer en wachtet op dat foutsje (sa as ek yn it fjild).

Underoan hawwe Ate en Aant flink ôfstân naam fan de rest fan de list. Sij meitsje harren sels ek noch wiis dat se it serieus ynfuld hawwe….