Alles ôflast!

Seleksjes SDS 1 en ONT 1
19 november 2004
Kwiswepperkes
19 november 2004

Wy hienen der eins al in bytsje op rekkene en no om 3 oere is it safier. De KNVB hat foar moarn al it amateurfuotbaljen yn Regio Noord ôflast. Dit komt foar sommige heiten net sa gek út, want dy kinne moarn moai mei de bêrn nei Sinterklaas. De heiten fan SDS 1 moate net te gau juiche. Sy oefenje moarn op it kuenstgersfjild fan VV Drachten om 14.00 oere tsjin de Leeuwarder Zwaluwen.