Seleksjes SDS 1 en ONT 1

Seleksjes SDS 2,3 en 4.
19 november 2004
Alles ôflast!
19 november 2004

Yn gearwurking mei de webmaster fan de webside fan ONT, Sjouke Walinga, kinne wy jimme hjoed de seleksjes fan SDS 1 en ONT 1 melde, foar de wedstriid fan moarn. Dit binne se:

SDS 1 ONT 1
Marten Faber Arjen Jansen
Tsjeard Halbersma Freddie Jelsma
Feite de Haan Gert Jan Tolsma
Kees Adema Henk Akkerman
Floris Hiemstra Jaap Loopstra
Wichard Deinum Jan Arend Posthumus
Hendrik de Jong Jeroen van der Honing
Dirk-Yde Sjaarda Jeroen van Wijk
Robert Sybesma Mario Dekker
Harm Stremler Popke Jansma
Tsjipke Klaas Okkema Rein Ybema
Gert Jan Hiemstra Rutmer Dam
Mark Postma Sjoerd Riemersma
Jacob Klaas Haitsma(?) Steven Kooistra
Wietze Klaver 
Trainer:          Lyckle Bleekveld Trainer:         Dick Sangers
Leider:           Anne Brouwer Leider:          Jappie Paulusma
PR:               Aant Hofstra PR:              Sjouke Walinga
Ass.scheids: Klaas Overal Ass.scheids:JohannesMiedema 
Verzorger:     Anne Brouwer Verzorger:     Hennie Roubos

Pupillen fan ‘e wike:
Robert de Boer en Amerins Tjalsma fan SDS E3.