Evenementen in november 2022

Wepperkes -freed-
29 december 2005
Lifterkes -sneon-
30 december 2005

SDS A1 rêdt it net
SDS A1 hat juster krekt net de finaleronde fan it sealfuotbaljen yn Frentsjer helje kinnen. Sy rekken juster yn de regiowedstriden yn Snits oan ’t de finaleronde. Yn de finaleronde waard ferlern fan SC Joure A1 mei 2-0 en wûn fan Nijlân mei 1-0. Om ’t SC Joure ek fan Nijlân wûn(3-0) geane sy nei Frentsjer.

SDS koe yn de finaleronde eindliks wer ris yn it fertroude swart-wyt fuotbalje. Yn de poulewedstriden hienen sy hieltiten yn ’t grien spylje moatten.

Âldjiersbolje
Eltsenien dy ’t nocht hat kin fanmiddei wer fuotbalje yn de sporthal fan Easterein. Eltsenien is wolkom fan 14.00 oan ’t 15.30 oere.

Rentree
Harm Stremler is alwer in pear wiken op it fjild oan ’t trainen. Fanmiddei sil der it wer ris efkes yn ‘e seal probearje .

Op de falreep


It is mar goed dat de jonges efkes de fuotten omheech ha kinne,
kin de spieren wer nei harren âlde plakje werom, om aanst fol fjoer de twadde helte wer te begjinnen.

Sjoen de tastân fan it fjild, (Abe-Jan jout fést gjin tastimming om te spyljen) bergen snie, jo matte fan it goeie hout snien wêze om de wiete linen te sjen, de doelen mei de rokken omheech, is it mar goed dat alles efkes yn winterrést is.

Fierders meitsje ik fan dizze gelegenheid gebrûk om jimme allegearre(foaral de frijwilligers, dat wurdt wolles ûnderskatten at se der net wienen wiet net bést) in goed en foaral in sûn 2006  ta te winskjen……………..

Groetnis,  
Henk Bootsma.

Fanút Eindhoven

Bij deze in een leuke foto fan in SDS F3 spiler yn, wa wit, syn takomstige wurkfermidden….
Piter van der Pol mocht nei de wedstriid fan juster, PSV-Twente (een jammerlyke 1-1,) mei syn Helmondse freontsje Geert, even op it fjild foar in foto. Sa’t jimme al sjoen hiene is Piter it rjochter jonkje. 
Groet  Tjerk van der Pol.

Âldjiersmopke út Spannum
Een man gaat met de nachttrein naar de wintersport.
In de slaapcoupé komt hij tot de ontdekking dat hij de ruimte moet delen met een vrouw. Ze stellen zich aan elkaar voor. De vrouw gaat boven slapen, de man onder. Ze gaan in bed liggen, maar na een kwartier roept de vrouw: “Buurman, slaapt u al?” “Nee,” zegt de man.
“Ik heb het nogal koud,” zegt de vrouw,”wilt u misschien het raampje dicht doen?” “Natuurlijk,” zegt de man. Hij stapt uit bed, doet het raampje dicht en gaat weer liggen. Na een kwartier roept de vrouw: “Buurman, slaapt u al?” “Nee,” zegt de man. “Het wordt nogal benauwd,” zegt de vrouw, “wilt u misschien het raampje weer open doen?” “Oké’,” zegt de man. Hij stapt uit bed, doet het raampje open en gaat weer liggen. Na een kwartier roept de vrouw: “Buurman, slaapt u al?” “Nee,” zegt de man. “Het begint nu toch weer koud te worden,” zegt de vrouw, “maar ik heb gezien dat daar in het kastje nog een deken ligt. Wilt u die misschien voor mij pakken?” “We zouden natuurlijk ook net kunnen doen of we getrouwd zijn,” zegt de man.
O, zou u dat willen?” Vraagt de vrouw. “Ja hoor,” zegt de man. “Nou, dat lijkt me ook wel fijn,” zegt de vrouw.
“Mooi,” zegt de man: “Kom uit je nest, pak zelf die deken,
kruip weer in je nest, houd je bakkes en laat me slapen.”

Oankundiging
Mooglik dat er dizze winter gjin echte alvestêden tocht is. Mar bij Jimbar witte se dêr wol rie mei. Op 20 jannewaris organisearret Jimbar in 11 stêdentocht. Mei de bus. Notear dizze datum. Mear ynformaasje komt letter.

Letter mear!