Âlderlêste wepperke fan 2007!

Âldjierswepperkes
30 december 2007
Lifte 2008 (diel 1)
1 januari 2008

Tige by tige!
Yn dizze lêste wepper fan 2007 wolle wy eltsenien tank sizze dy ’t der yn 2007 wer mei foar soarge hawwe dat de SDS-side sa goed besocht waard.

Wy wolle ús sponsers tank sizze dat sy dit mei mooglik hawwe:
Fotopersburo JRF
Freez It
Concordia Design
Topfysio
Bouw-tekenburo.nl
Zelfverzekerd.nl
American Base
Hanzedruk

Ek wolle wy spesjaal noch efkes tank sizze:
Henk Bootsma (foar de foto’s)
SDS 3 (foar harren stikjes)
De Sikma’s (foar harren nijtsjes)
Klaas Pompstra (mei syn B1-nijs)
Jappie de Boer (webbeheerder VV Nijlân)
Sjouke Walinga (webbeheerder VV ONT)
en al dy oaren dy ’t wy noch ferjitten binne!

Wy hoopje dat jim ús yn 2008 ek wer helpe wolle de webside libjend te hâlden!

Allegear in goed en sûn 2008 tawinske!

Aant en Willem