Evenementen in december 2022

Lêste training Dútslân.
15 juni 2004
SDS EK-League: Lolke alinne boppe oan
16 juni 2004

Hjoed hearden wy op ‘e radio dat der lokkich genôch dochs 1 SDS ‘er oanwêzich is yn it stadion by Nederlân-Dútslân. Dit komt ús gemoedsrust ten goede. Hielendal doe bliik dat it Ype Burggraaf út Lollum wie dy ’t SDS fertsjinwurdicht yn Portugal. Neffens ús kin der no neat mear mis gean. Wy silee jûn nei him wuife.

Mocht der neat mis gean dan meie wy moarn wer sjen op :
http://www.schade-deutschland-alles-ist-vorbei.tk/