SDS EK-League: Lolke alinne boppe oan

1 SDS ‘er yn Portugal
15 juni 2004
SDS EK-League: Sjoerd Feenstra wer stiif ûnderoan
17 juni 2004

De stân kinne jimme hjir no besjen. Ik koe my der justerjûn net mear ta sette. Lolke Hofstra stiet no allinne boppe-oan. Ek juster hie hy beide útslagen wer goed. Jammer genôch siet Willem Wijnia der krekt nêst juster. Yn de lêste minuten wist Tsjechië dochs noch te winnen. Lolke hat oan ’t no ta alles noch goed op Portugal-Griekenlân nei.  Ûnderoan wist Sjoerd Feenstra syn earste punten te pakken.

Stand

Vorige stand

Deelnemer

Woonplaats

Totaal (pnt)

(16 juni)

(15 juni)

1

2

Lolke Hofstra

Wommels

70

2

6

Robert Hoekstra

Easterein

60

3

3

Willem Wijnia

Wommels

60

4

1

Gerrit Sijtsma

Wommels

60

5

23

Trienus de Jong

Lollum

50

6

18

Namkje Koudenburg

Goaiïngea

50

7

14

Jan van Asselt

Easterein

50

8

10

Bundy Bunzings

Wommels

50

9

5

Mannon van der Meer

Wommels

50

10

4

Johan Delfsma

Wommels

50

11

40

Ron Jansen

Dordrecht

40

12

37

Minne Bonnema

Easterein

40

13

36

Meinte Wesselius

Wommels

40

14

30

Gerard van Asselt

Easterein

40

15

24

Wybren Jorritsma

Ljouwert

40

16

22

Rienk Wiersma

Itens

40

17

20

R. van Dijk

Rien

40

18

19

Pieter Kamstra

Hinnaerd

40

19

17

Mark Postma

Wommels

40

20

16

Johan de Graaf

Wommels

40

21

15

Jeroen Brouwer

Wommels

40

22

13

Henk Postma

Wommels

40

23

12

Enne Bruinsma

Easterein

40

24

11

Elbrich Jorritsma

Wommels

40

25

9

Bert Geuchies

Groningen

40

26

8

Anne Stenekes

Wommels

40

27

7

Akke Jansen

Dordrecht

40

28

50

Popko Wijnia

Wommels

30

29

44

Durk Okkema

Easterein

30

30

42

Sytze Jorritsma

Wommels

30

31

41

Sybren Wesselius

Wommels

30

32

38

Peter Sybesma

Easterein

30

33

35

Ids de Boer

Skrok

30

34

34

Hendrik Eringa

Spannum

30

35

33

Hendrik Engbrenghof

Wommels

30

36

32

Hendrik de Jong

Easterein

30

37

31

Hammie Westra

Wommels

30

38

29

G. Koudenburg

Goaiïngea

30

39

28

Douwe Reitsma

Easterein

30

40

27

Chris Postma

Wommels

30

41

26

Bas van der Wey

Easterein

30

42

25

Annemarie Wijnia

Wommels

30

43

21

Richt Folkerts

Wommels

30

44

51

Sibe de Seefûgel

Skrok

20

45

49

Minne Joustra

Wommels

20

46

48

Margje Koudenburg

Goaiïngea

20

47

47

Klaas Malda

Wommels

20

48

46

Jan Simon Jelsma

Easterein

20

49

45

Flieber op Völler

Die Heimat

20

50

43

Auke de Jager

Easterein

20

51

39

Rinse Joustra

Easterein

20

52

53

Sjoerd Feenstra

Boalsert

10

53

52

Sjoukje Koudenburg

Goaiïngea

10