Evenementen in december 2022

Wepperkes -tiisdei-
12 juni 2006
Wepperkes – tongersdei –
14 juni 2006

Wêr komme ús dielnimmers wei?

Wa wurdt topskoorder neffens ús dielnimmers?


Hoefolle giele en reade kaarten wurde der jûn neffens ús dielnimmers?

Namme
Hammie Westra 22 5
Bauke Dijkstra 30 10
Sjoerd Postma 45 7
Jelte Pieter Dijkstra 52 13
Kees Adema 68 5
Ids de Boer 68 11
Bauke Jan Plantinga 83 9
Freddy Scheltema 84 9
Feike Jorritsma 92 12
Minne Joustra 95 22
Jacob Plantinga 100 5
Skelte Anema 120 8
AnneMarie Wijnia 121 5
Gerlof-Jan Hofstra 121 12
Marco Hoekstra 121 14
Ruurd Boorsma 125 9
Trienus de Jong 128 3
Dirk de Jong 128 28
Feite de Haan 130 7
Jan Stenekes 136 8
Gearard Posthumus 141 20
Bas van der Weij 145 9
Sjoerd van Beem 150 10
Johan Delfsma 158 11
Tsjerk van der Pol 158 12
Hendrik de Jong 160 9
Sybren Wesselius 160 8
Peter Sijbesma 161 17
Henk Postma 180 13
Ate Feike de Boer 182 7
Jan Simon Jelsma 187 9
Rinse Joustra 192 20
Minne Bonnema 192 20
Lisanne van Dijk 194 8
Frouke Bleeker 194 5
Willem Wijnia 200 12
Richt Folkerts 201 15
Margje Koudenburg 206 13
Mark Postma 209 9
Jan Strikwerda 215 14
Lolke Hofstra 222 22
Jeroen Brouwer 223 10
Douwe en Foeke Reitsma 225 17
Jaap Zijlstra 242 8
Pieter Kamstra 244 9
Jelle de Boer 256 19
Klaas Dijkstra 257 13
Carla Jorritsma 259 19
Aant Hofstra 261 13
Gerrit Koudenburg 270 23
Sytze Jorritsma 273 9
Wybren Jorritsma 277 23
Meinte Wesselius 302 8
Namkje Koudenburg 304 16


Nei 14 wedstriden binne der al  60 giele printen. Dat is in gemiddelde fan 4,28
At it sa troch giet dan komme wij út op 274 giele printen. Dan sitte de ûndersten der it tichtst bij.