Wk tuskenstân nei 63 wedstriden

Bekeryndielingen 2010-2011
9 juli 2010
Weppers snein 11-7
10 juli 2010

Net folle feroaringen nei de treastfinale, want der wiene maksimaal mar 10 punten te heljen. En dat wiene der mar twa: Kees Adema fan Berlin wit alles fan it Dúts fuotbal en Hendrik Eringa fan Spannum sa’t it skynt alles fan Uraguay.

Wij binne benijd wa’t nei hjoed mei de haadpriis ivige eare krijt bij SDS. En fansels wa’t de 4 oare prizen wint. Dat de  poedelpriis nei Hinnaard giet is hast wol wis. 

1 Bas van der Weij 1135
2 Jan Stenekes 1115
3 Tom & Pieter 1105
4 Geartsje Klaversma 1105
5 Sytze Kooistra 1095
6 Syb Overal 1085
7 Hessel Yntema 1085
8 Arjan Posthumus 1075
9 Ids de Boer 1070
10 Anke van Asselt 1065
11 Jaap Toering 1065
12 Bote Strikwerda 1045
13 Martin Rienstra 1045
14 Feike Jorritsma 1045
15 Seriette Strikwerda 1035
16 Jeroen Brouwer 1025
17 Douwe Durk Reitsma 1020
18 Bauke Dijkstra 1015
19 Foeke Reitsma 1005
20 Lisanne Stenekes 990
21 Gearard Posthumus 985
22 Jan Mulder 980
23 Peter Sijbesma 975
24 Jan Simon Jelsma 970
25 Trienus de Jong 965
26 Pieter Kamstra 965
27 Robert Sybesma 960
28 Willem Wijnia 960
29 Jan Strikwerda 960
30 Jelle Wiersma 950
31 Jan-Thomas Faber 950
32 Jesse Noordmans 945
33 Klaas-Bouke Faber 940
34 Lieuwe-Jan Yntema 935
35 Jacob Plantinga 930
36 De Sippenserboys  925
37 Igor Kalinowski 925
38 Hendrik Eringa 915
39 Meinte Wesselius 915
40 Johan Delfsma 905
41 Ate Feike de Boer 900
42 Boudewijn Kramer 900
43 Klaas Dijkstra 890
44 Dooitze”Altyd Boppeoan”Nauta 890
45 Andrew Feijten 880
46 Jelte-Pieter Dijkstra 875
47 Lolke Hofstra 870
48 Jan-Klaas Faber 845
49 Bauke Jan Plantinga 835
50 Hendrik de Jong 830
51 Henk Postma 825
52 Jacob van Wieren 820
53 Anne Stenekes 820
54 Paul Reitsma 815
55 Tsjipke Okkema 800
56 Kees Adema 795
57 Rixt/Reino 790
58 Ruurd Boorsma 780
59 Sjoerd van Beem 780
60 Wilma Sjaarda 770
61 Hammie Westra 750
62 Aant Hofstra 655
63 Esther Hoitenga 610
64 Immie Kamstra 500