Wk tuskenstân nei 62 wedstriden

Weppers woansdei 7-7
7 juli 2010
Weppers tongersdei 8-7
8 juli 2010

“Ynienen dêr wie der, dêr stie der”, sjongt Reboelje yn dyn prins. En sa is it ek mei Bas. Hij pikt de koppysje en Jan en Geartsje klimme ek de top 3 binnen.
Wij binne benijd hoe’t it komt en sille de kommende dagen ris wat bespeglingen dwaan oer it ferfolch.

 

1 Bas van der Weij 1130
2 Jan Stenekes 1110
3 Geartsje Klaversma 1105
4 Tom & Pieter 1100
5 Sytze Kooistra 1095
6 Syb Overal 1085
7 Hessel Yntema 1085
8 Arjan Posthumus 1070
9 Ids de Boer 1065
10 Anke van Asselt 1065
11 Jaap Toering 1060
12 Bote Strikwerda 1045
13 Martin Rienstra 1045
14 Feike Jorritsma 1040
15 Seriette Strikwerda 1035
16 Jeroen Brouwer 1025
17 Bauke Dijkstra 1015
18 Douwe Durk Reitsma 1015
19 Foeke Reitsma 1000
20 Lisanne Stenekes 985
21 Gearard Posthumus 980
22 Jan Mulder 975
23 Peter Sijbesma 970
24 Jan Simon Jelsma 970
25 Trienus de Jong 960
26 Pieter Kamstra 960
27 Robert Sybesma 960
28 Willem Wijnia 960
29 Jan Strikwerda 960
30 Jesse Noordmans 945
31 Jelle Wiersma 945
32 Jan-Thomas Faber 945
33 Klaas-Bouke Faber 940
34 Lieuwe-Jan Yntema 935
35 Jacob Plantinga 930
36 De Sippenserboys  920
37 Igor Kalinowski 920
38 Meinte Wesselius 915
39 Hendrik Eringa 905
40 Johan Delfsma 905
41 Ate Feike de Boer 900
42 Boudewijn Kramer 895
43 Dooitze”Altyd Boppeoan”Nauta 890
44 Klaas Dijkstra 885
45 Andrew Feijten 875
46 Jelte-Pieter Dijkstra 870
47 Lolke Hofstra 865
48 Jan-Klaas Faber 845
49 Bauke Jan Plantinga 830
50 Hendrik de Jong 825
51 Jacob van Wieren 820
52 Henk Postma 820
53 Anne Stenekes 820
54 Paul Reitsma 815
55 Tsjipke Okkema 795
56 Kees Adema 785
57 Rixt/Reino 785
58 Ruurd Boorsma 780
59 Sjoerd van Beem 780
60 Wilma Sjaarda 765
61 Hammie Westra 745
62 Aant Hofstra 655
63 Esther Hoitenga 605
64 Immie Kamstra 500