Weppers woansdei 7-7

Wk tuskenstân nei 61 wedstriden
6 juli 2010
Wk tuskenstân nei 62 wedstriden
7 juli 2010

Oefentsjinstanner socht
SDS 1 is noch op syk nei in oefentsjinstanner foar sneon 14 augustus. De foarkar giet út nei in 2e, 3e of 4e-Klasser. Út of thús fuotbalje makket neat út. Wa ’t belangstelling hat kin kontakt opnimme mei Marco Hoekstra (06-45221590).

Fotosjoppe
Fotosjoppe is somtiden alderaardichst. Je begjinne mei dizze foto:
robball.jpg
en dêr kinne je al dizzen fan meitsje.

Harsens derby(246)
Hartstikkene aardich dat WK-fuotbal
fansels, mar de útslagen steane fantefoaren al fêst. Inktfisk Paul hat alle wedstriden fan Dútslân oan ’t no ta goed foarspeld. Wa ’t witte wol wa ’t de tsjinstanner fan Nederlân snein wurdt yn de WK-finale kin wol fêst hjirûnder sjen: