Wk tuskenstân nei 61 wedstriden

Weppers tiisdei 6-7
6 juli 2010
Weppers woansdei 7-7
7 juli 2010

Neffens ús sieten de twa koprinners jûn foar de tv. Miskien wol te knikkeboljen. Mar se hiene goeie hoo dat se noch oan kop stean soene. Mar neat is noch seker oer it ferfolch.

Underoan wol: Immie hellet net in punt mear seit se en fan Esteher en Aant ferwachtsje wij ek net folle mear.

Moai dat Jacob Plantinga syn soan foarbij is yn de list. Dat jout in goed gefoel op Skrok. 

1 Tom & Pieter 1100
2 Feike Jorritsma 1040
3 Bas van der Weij 1030
4 Jeroen Brouwer 1020
5 Douwe Durk Reitsma 1015
6 Geartsje Klaversma 1005
7 Jan Stenekes 1005
8 Sytze Kooistra 990
9 Syb Overal 980
10 Hessel Yntema 980
11 Peter Sijbesma 970
12 Jan Simon Jelsma 970
13 Arjan Posthumus 965
14 Anke van Asselt 960
15 Ids de Boer 960
16 Jan Strikwerda 960
17 Jaap Toering 955
18 Jelle Wiersma 945
19 Martin Rienstra 940
20 Bote Strikwerda 940
21 Seriette Strikwerda 930
22 Igor Kalinowski 920
23 De Sippenserboys 920
24 Bauke Dijkstra 910
25 Foeke Reitsma 895
26 Dooitze”Altyd Boppeoan”Nauta 890
27 Klaas Dijkstra 885
28 Lisanne Stenekes 880
29 Andrew Feijten 875
30 Gearard Posthumus 875
31 Jelte-Pieter Dijkstra 870
32 Jan Mulder 870
33 Willem Wijnia 855
34 Trienus de Jong 855
35 Pieter Kamstra 855
36 Robert Sybesma 855
37 Jesse Noordmans 840
38 Jan-Thomas Faber 840
39 Klaas-Bouke Faber 835
40 Lieuwe-Jan Yntema 830
41 Hendrik de Jong 825
42 Jacob Plantinga 825
43 Meinte Wesselius 810
44 Hendrik Eringa 805
45 Johan Delfsma 800
46 Tsjipke Okkema 795
47 Ate Feike de Boer 795
48 Boudewijn Kramer 790
49 Rixt/Reino 785
50 Ruurd Boorsma 780
51 Kees Adema 780
52 Sjoerd van Beem 775
53 Lolke Hofstra 760
54 Wilma Sjaarda 760
55 Jan-Klaas Faber 740
56 Hammie Westra 740
57 Bauke Jan Plantinga 725
58 Jacob van Wieren 720
59 Henk Postma 715
60 Anne Stenekes 715
61 Paul Reitsma 710
62 Aant Hofstra 655
63 Esther Hoitenga 600
64 Immie Kamstra 495