Weppers tiisdei 6-7

Weppers moandei 5-7
4 juli 2010
Wk tuskenstân nei 61 wedstriden
6 juli 2010

Oefentsjinstanner socht
SDS 1 is noch op syk nei in oefentsjinstanner foar sneon 14 augustus. De foarkar giet út nei in 2e, 3e of 4e-Klasser. Út of thús fuotbalje makket neat út. Wa ’t belangstelling hat kin kontakt opnimme mei Marco Hoekstra (
06-45221590).

Oefenprogramma
It oefenprogramma foar SDS 2 is rûn. De earste training fan SDS 2 sil tradisjoneel op de tongersdeis nei de Freule wêze op 12 augustus. De earste bekerwedstryd is op sneon 21 augustus. Sjoch hjir foar it hiele programma.


Nei VV Hardegaryp
Âld-SDS-trainer Lyckle Bleekveld hat foar kommend seizoen dochs noch in klup fûn. Nei fuortbesúnnige te wêzen as assistint-trainer fan SC Joure 1 like it derop dat Lyckle it kommend seizoen efkes neat om hannen hawwe soe. No blykt dat hy dochs in klup fûn hat yn 3e-Klasser VV Hardegarijp 1.


Wommelser Kampioenskip 4 juli 2010

It wie alwer in tiidsje lien dat der in echt WK wie fuotbalt op it skopfjild fan Wommels. It makke de oanwêzigen wol gretig om wer ris wat sjin te litten op it WK. Wat foel der dizze edysje fan it WK op?

– It skopfjild fan Wommels hie de gêrsmatte fan it Greenpoint Stadium kopieert foar it echte WK gefoel.
– Eeltsje Sikke wie der dochs net, hij wie in frouenfilm oan it sjin mei syn broer Gerrit…raar..

-It piepte en it kreake by Bram van B. toen Jacob K. krekt wat te hurd ynkaam.

-It kreake allinnich bij Hendrik E.

-Erik H. mut die bal ek yn de foetjes hawwe!

-Arjan P. sil dochs echt syn skeenbeskermers útdwaan moatte foardat der in frije trap mei krijt.

-Sytse H. hie syn Heineken-sokken oan, wat syn spul ek wat reflecteerde.

-In wike bier drinken en chips ite docht de conditie fan Henk P. neat.

-Jacob K. sil warskynlyk ferhûsje nei de Ardennen om sa fan syn hobby syn berop te meitsjen

-Debût Sjoerd R.!

-The Black Pearl fuotballet it best ûnder waarme omstandigheden

Team Gekleurd:
Henk P., Hendrik E., Bram van B., Sytse H. en Arjan P.

Team Swart:
Jacob K., Erik H., Sjoerd R. en the Black Pearl.

Team Gekleurd wie better, en dat wie eins it hiele wedstriid bield. Team Swart wie foaral sterk yn de spelherfattingen. Mei in stân fan 8-6 foar Team Gekleurd waar der in start makke oan de winnende goal. Troch in magistrale schwalbe fan Erik H. (team Swart trape deryn) kriig team Swart in frije trap mei. Jacob K. lei oan en team gekleurd sette in mourre del foar it goal. Arjan P. en Sytse H. wiste gelukkig de bal te ontwiiken sadat de frije trap it goal rekke. Biitsje in nuver einde oan in WK wer it eins wol dudlik wie wa de sterkste party wie. Folgende tongersdei is der wer in WK om 20:00 op it skopfjild fan Wommels!

Hoogachtend,

Alg. Stat. Dir. H.K. Engbrenghof


It WK derop út?
Der geane geruchten dat de spilers fan it Wommelser Kampioenskip spesjaal foar de WK-finale op moandei 9 augustus op trainingskamp sille. Jim sille der hjir ynkoarten fêst mear oer lêze kinne.


Harsens derby (245)
Homer Simpsons ferwachtet de Uruguayanen jûn yn strakke broekjes en mooglik roze sjurtsjes: