Wk tuskenstân nei 52 wedstriden

Weppers snein 27-6
27 juni 2010
Weppers moandei 28-6
28 juni 2010

De foarsprong fan de koprinners is aardich lytser wurden dizze snein. Binnen hânberik (want 50 punten foar in goeie kwart finalist sjit lekker op) binne 13 oare dielnimmers. Underoan ferwachtsje wij noch altiten in oplibbing fan Immie. Dooitze stiet 52ste. Dan koe minder.

1 Tom & Pieter 590
2 Bauke Dijkstra 575
3 Lieuwe-Jan Yntema 570
4 Jelte-Pieter Dijkstra 570
5 Jan Stenekes 570
6 Douwe Durk Reitsma 565
7 Jelle Wiersma 565
8 Anke van Asselt 560
9 Jan Simon Jelsma 550
10 Syb Overal 550
11 Feike Jorritsma 550
12 Foeke Reitsma 550
13 Jan Mulder 545
14 Jan Strikwerda 545
15 Kees Adema 535
16 Peter Sijbesma 535
17 Arjan Posthumus 525
18 Ids de Boer 525
19 Andrew Feijten 525
20 Pieter Kamstra 520
21 Willem Wijnia 520
22 Jeroen Brouwer 520
23 Jaap Toering 515
24 Trienus de Jong 515
25 Bas van der Weij 515
26 Martin Rienstra 510
27 Bote Strikwerda 510
28 Tsjipke Okkema 505
29 Klaas-Bouke Faber 505
30 Geartsje Klaversma 505
31 Jesse Noordmans 500
32 Hammie Westra 495
33 Lolke Hofstra 495
34 De Sippenserboys  490
35 Jan-Klaas Faber 490
36 Seriette Strikwerda 485
37 Wilma Sjaarda 480
38 Ruurd Boorsma 480
39 Bauke Jan Plantinga 480
40 Meinte Wesselius 480
41 Jacob van Wieren 475
42 Esther Hoitenga 475
43 Rixt/Reino 475
44 Ate Feike de Boer 470
45 Sytze Kooistra 470
46 Johan Delfsma 470
47 Aant Hofstra 465
48 Hendrik Eringa 465
49 Henk Postma 465
50 Sjoerd van Beem 465
51 Hessel Yntema 465
52 Dooitze”Altyd Boppeoan”Nauta 465
53 Lisanne Stenekes 455
54 Igor Kalinowski 455
55 Klaas Dijkstra 455
56 Paul Reitsma 455
57 Jan-Thomas Faber 450
58 Hendrik de Jong 435
59 Boudewijn Kramer 435
60 Gearard Posthumus 430
61 Robert Sybesma 405
62 Anne Stenekes 385
63 Jacob Plantinga 365
64 Immie Kamstra 345