Wk tuskenstân nei 48 wedstriden

Weppers freed 25-6
24 juni 2010
Weppers sneon 26-6
26 juni 2010

Alle 8e finalisten binne bekend. 48 wedstriden binne der spile en de sifers lige net. Twa mantsjes fan de Walperterwei steane al in pear dagen oan de kop en it kin wat lije. Bauke hat fêst goeie feesten hân, tinke wij, en at hij sneontemoarn wekker wurdt en hij sjocht dizze stân dan kin de sneon ek al net mear stikken. Geartsje en Anke litte sjen dat frouen seker wol ferstân fan fuotbal ha. Underoan begjint it no dochs nuodlik te wurden foar freon Jacob. Wij ferwachtsje nammenlik de kommende dagen in goeie searje fan Immie.

1 Tom & Pieter 480
2 Bauke Dijkstra 450
3 Geartsje Klaversma 440
4 Anke van Asselt 435
5 Jan Strikwerda 430
6 Syb Overal 430
7 Feike Jorritsma 430
8 Jan Simon Jelsma 425
9 Jan Mulder 425
10 Willem Wijnia 415
11 Pieter Kamstra 410
12 Peter Sijbesma 410
13 Arjan Posthumus 410
14 Andrew Feijten 410
15 Ids de Boer 410
16 Trienus de Jong 405
17 Douwe Durk Reitsma 405
18 Bas van der Weij 405
19 Jelle Wiersma 405
20 Sjoerd van Beem 405
21 Jeroen Brouwer 405
22 Jan Stenekes 405
23 Lieuwe-Jan Yntema 400
24 Jaap Toering 400
25 Lisanne Stenekes 395
26 Jelte-Pieter Dijkstra 395
27 Aant Hofstra 395
28 Bote Strikwerda 390
29 Martin Rienstra 390
30 Klaas-Bouke Faber 390
31 Foeke Reitsma 385
32 Lolke Hofstra 385
33 Jesse Noordmans 385
34 Tsjipke Okkema 385
35 Seriette Strikwerda 375
36 Hammie Westra 375
37 Kees Adema 375
38 Jan-Klaas Faber 370
39 Boudewijn Kramer 370
40 Rixt/Reino 365
41 Bauke Jan Plantinga 365
42 De Sippenserboys  365
43 Meinte Wesselius 365
44 D.”Altyd Boppeoan”Nauta 360
45 Ruurd Boorsma 360
46 Hessel Yntema 355
47 Ate Feike de Boer 355
48 Esther Hoitenga 355
49 Wilma Sjaarda 355
50 Sytze Kooistra 355
51 Jacob van Wieren 355
52 Johan Delfsma 350
53 Henk Postma 350
54 Paul Reitsma 345
55 Jan-Thomas Faber 340
56 Robert Sybesma 340
57 Klaas Dijkstra 340
58 Hendrik Eringa 335
59 Igor Kalinowski 335
60 Anne Stenekes 325
61 Gearard Posthumus 315
62 Hendrik de Jong 315
63 Jacob Plantinga 300
64 Immie Kamstra 290