WK pot proai foar Hessel

Weppers snein 11-7
10 juli 2010
Weppers tiisdei 13-7
13 juli 2010

Hij sweefde al in skoft yn de subtop om. Hij wachte rêstich syn kâns ôf. En op de lêste wedstriiddei pakt hij de winst. In bonus fan 50 troch Spanje as kampioen te sjen en troch de lêste wedstryd in goeie toto del te setten. En dy 5 punten bringe him krekt boppe Bas van der Wey. Hessel Yntema fan de Walperterwei (helaas ha wij gjin foto fan him) is de winner wurden. Fan herte lokwinske.
Op it tredde plakje Arjan Posthumus. Op it dield fjirde plak Anke van Asselt (se hat hieltyd mei boppeoan sitten), Ids de Boer (stikem nei boppen klommen) en Jaap Toering. Sij sille mei harren trijen de 4de en 5de priis diele.
Ek dizze winners lokwinske.
De bonus fragen leveren oer it algemien net folle punten op foar ús dielnimmers. Troch de organisaasje is Mueller oanwezen as topskoarder omdat hij de measte assisten hie neist syn 5 doelpunten. Net ien hie op him rekkene. Jesse Noordmans wie de ienige dy’t foarútseach dat de topskoarder 5 kear skoare soe. En de giele kaarten wie ek al in dreech ferhaal, allinne Trienus de Jong en Jan Strikwerda skoarden punten omdat sij minder as 5 fan it totaal ôfsieten.
Der wiene 23 dielnimmers dy’t Spanje op nr 1 hiene en ek dat levere bonus op.

It lêste plak wie al hiel lang yn hannen fan Immie Kamstra. Sij hat har bêst dien om dat sa te behâlden en dat is slagge.

1 Hessel Yntema       €100,- 1140
2 Bas van der Weij    € 75,- 1135
3 Arjan Posthumus    € 50,- 1130
4 Anke van Asselt      € 12,- 1120
5 Ids de Boer              € 12,- 1120
6 Jaap Toering            € 12,- 1120
7 Jan Stenekes 1115
8 Tom & Pieter 1105
9 Geartsje Klaversma 1105
10 Bote Strikwerda 1100
11 Martin Rienstra 1100
12 Sytze Kooistra 1095
13 Syb Overal 1085
14 Bauke Dijkstra 1075
15 Trienus de Jong 1070
16 Foeke Reitsma 1060
17 Jesse Noordmans 1050
18 Feike Jorritsma 1045
19 Seriette Strikwerda 1035
20 Jeroen Brouwer 1025
21 Douwe Durk Reitsma 1025
22 Jan Strikwerda 1015
23 Willem Wijnia 1010
24 Jan-Thomas Faber 1005
25 Klaas-Bouke Faber 995
26 Lisanne Stenekes 990
27 Lieuwe-Jan Yntema 990
28 Gearard Posthumus 985
29 Jacob Plantinga 985
30 Jan Mulder 980
31 Peter Sijbesma 975
32 Jan Simon Jelsma 975
33 Pieter Kamstra 965
34 Robert Sybesma 960
35 Ate Feike de Boer 960
36 Johan Delfsma 955
37 Boudewijn Kramer 955
38 Jelle Wiersma 950
39 Igor Kalinowski 925
40 Lolke Hofstra 925
41 De Sippenserboys 925
42 Hendrik Eringa 915
43 Meinte Wesselius 915
44 Jan-Klaas Faber 905
45 Dooitze”Altyd Boppeoan”Nauta 900
46 Klaas Dijkstra 890
47 Bauke Jan Plantinga 890
48 Andrew Feijten 885
49 Jacob van Wieren 875
50 Jelte-Pieter Dijkstra 875
51 Paul Reitsma 870
52 Hendrik de Jong 840
53 Henk Postma 825
54 Anne Stenekes 820
55 Tsjipke Okkema 805
56 Kees Adema 795
57 Rixt/Reino 790
58 Sjoerd van Beem 780
59 Ruurd Boorsma 780
60 Wilma Sjaarda 775
61 Hammie Westra 750
62 Aant Hofstra 660
63 Esther Hoitenga 615
64 Immie Kamstra 500

It prizenjild wurdt binnen net al te lange tiid oermakke.