Evenementen in november 2022

WK nei 61 wedstriden
4 juli 2006
Wepperkes -tongersdei-
5 juli 2006

Mei noch 2 wedstriden te gean stiet Aant Hofstra noch altiten boppe-oan yn de SDS WK-League. Willem Wijnia moat syn 2e plakje no diele mei Lolke Hofstra.

Jacob Plantinga sakket fierder nei it 7e plak.

Namkje Koudenburg is no de beste frou op it 18e plak. Sy giet skoanmem Carla Jorritsma foarby nei de winst fan Frankryk op Portugal. Namkje kin noch in hiel ein heger komme as Frankryk de wereldbeker pakt.

Der binne 4 dielnimmers dy ’t tinke dat Italië wereldkampioen wurdt. 3 dielnimmers geane foar Frankryk.

Ruurd Boorsma slûpt wer omheech yn it klassemint en stiet no 7e. Hy makket noch altiten kâns op de haadpriis. Hy sjocht Frankryk namelijk wereldkampioen wurden.

Jan Strikwerda stiet noch altiten ûnderoan. Hy kin noch fan it lêste plak ôfkomme as de topskoorder fan it WK 5 doelpunten makket. De topskoorder fan it WK op dit momint is Miroslav Klose mei….. 5 goals.


  Naam  Poule 8e finale ¼ finale ½ finale finale Punten
 
1 Aant Hofstra 200 350 350 75 100 1075
2 Willem Wijnia 215 325 350 75 100 1065
3 Lolke Hofstra 215 350 250 150 100 1065
4 Ate Feike de Boer 145 325 300 150 100 1020
5 Jan Simon Jelsma 190 325 250 150 100 1015
6 Peter Sijbesma 215 375 250 75 100 1015
7 Ruurd Boorsma 245 325 250 75 100 995
8 Jacob Plantinga 220 250 300 225 0 995
9 Ids de Boer 210 275 250 150 100 985
10 Minne Bonnema 215 325 250 75 100 965
11 Gerlof-Jan Hofstra 170 350 250 75 100 945
12 Kees Adema 215 300 250 75 100 940
13 Sytze Jorritsma 240 250 200 150 100 940
14 Sybren Wesselius 230 325 300 75 0 930
15 Henk Postma 225 325 300 75 0 925
16 Bas van der Weij 190 300 350 75 0 915
17 Johan Delfsma 185 325 250 150 0 910
18 Skelte Anema 205 325 300 75 0 905
19 Namkje Koudenburg 200 275 250 75 100 900
20 Sjoerd van Beem 225 300 300 75 0 900
21 Carla Jorritsma 220 350 250 75 0 895
22 Frouke Bleeker 185 325 300 75 0 885
23 Margje Koudenburg 180 300 250 150 0 880
24 Jaap Zijlstra 205 300 300 75 0 880
25 Jelle de Boer 195 350 250 75 0 870
26 Douwe en Foeke Reitsma 180 300 300 75 0 855
27 Klaas Dijkstra 200 325 250 75 0 850
28 Bauke Jan Plantinga 225 300 250 75 0 850
29 Jeroen Brouwer 220 300 250 75 0 845
30 Bauke Dijkstra 205 300 250 75 0 830
31 Gearard Posthumus 190 300 250 75 0 815
32 Gerrit Koudenburg 210 275 250 75 0 810
33 Hendrik de Jong 170 300 250 75 0 795
34 Dirk de Jong 165 300 250 75 0 790
35 Feike Jorritsma 185 275 250 75 0 785
36 Meinte Wesselius 155 350 200 75 0 780
37 Marco Hoekstra 200 325 250 0 0 775
38 Tsjerk van der Pol 220 350 200 0 0 770
39 Pieter Kamstra 190 325 250 0 0 765
40 Wybren Jorritsma 215 350 200 0 0 765
41 Freddy Scheltema 210 300 250 0 0 760
42 Mark Postma 205 350 200 0 0 755
51 Minne Joustra 195 300 250 0 0 745
43 Richt Folkerts 215 275 250 0 0 740
44 Feite de Haan 165 300 200 75 0 740
45 Jelte Pieter Dijkstra  190 350 200 0 0 740
46 Hammie Westra 185 300 250 0 0 735
47 Sjoerd Postma 200 300 200 0 0 700
48 Trienus de Jong 190 300 200 0 0 690
49 Lisanne van Dijk 190 300 200 0 0 690
50 Rinse Joustra 170 300 200 0 0 670
52 Jan Stenekes 170 325 150 0 0 645
53 AnneMarie Wijnia 195 250 200 0 0 645
54 Jan Strikwerda 205 275 150 0 0 630