Evenementen in december 2022

Wepperkes -tongersdei-
22 juni 2006
Wk nei 44 wedstriden
22 juni 2006

Ruurd en Sytze,  sij binne nei poule E de koprinners. Mei Mark Tsjerk en Peter yn de efterfolging. Dat Ghana troch giet is in ferrassing . Net ien hat alle 1/8 finalisten mear goed. Jûn om 23.00 oere de nije stân.

skore 1/8 finalisten totaal
Ruurd Boorsma 185 200 385
Sytze Jorritsma 185 200 385
Mark Postma 155 225 380
Tsjerk van der Pol 175 200 375
Peter Sijbesma 150 225 375
Klaas Dijkstra 145 225 370
Jelte Pieter Dijkstra 145 225 370
Henk Postma 165 200 365
Jeroen Brouwer 165 200 365
Freddy Scheltema 165 200 365
Lolke Hofstra 160 200 360
Feike Jorritsma 160 200 360
Bauke Dijkstra 160 200 360
Sjoerd Postma 155 200 355
Kees Adema 155 200 355
Gerrit Koudenburg 155 200 355
Frouke Bleeker 155 200 355
Carla Jorritsma 155 200 355
Jaap Zijlstra 155 200 355
Skelte Anema 155 200 355
Jelle de Boer 130 225 355
Willem Wijnia 150 200 350
Meinte Wesselius 125 225 350
Sybren Wesselius 150 200 350
Gearard Posthumus 145 200 345
Richt Folkerts 170 175 345
Pieter Kamstra 145 200 345
Wybren Jorritsma 145 200 345
Hammie Westra 140 200 340
Lisanne van Dijk 140 200 340
Johan Delfsma 140 200 340
Minne Bonnema 140 200 340
Rinse Joustra 135 200 335
Margje Koudenburg 135 200 335
Minne Joustra 135 200 335
Feite de Haan 135 200 335
Aant Hofstra 135 200 335
Bauke Jan Plantinga 160 175 335
Bas van der Weij 130 200 330
Sjoerd van Beem 155 175 330
Jacob Plantinga 155 175 330
Marco Hoekstra 125 200 325
Ids de Boer 150 175 325
Douwe en Foeke Reitsma 120 200 320
Hendrik de Jong 115 200 315
Trienus de Jong 135 175 310
Namkje Koudenburg 135 175 310
Jan Strikwerda 135 175 310
Gerlof-Jan Hofstra 110 200 310
Ate Feike de Boer 105 200 305
Dirk de Jong 130 175 305
Jan Stenekes 125 175 300
Jan Simon Jelsma 125 175 300
AnneMarie Wijnia 130 150 280