Evenementen in december 2022

WK nei 40 wedstriden
21 juni 2006
Wk nei 42 wedstriden
22 juni 2006

1/8 finalisten
Neidat 4 poules ôfsluten binne, kinne wij melde dat er 6 dielnimmers binne dy’t alle 8 1/8 finalisten goed foarsein hawwe.

Mark Postma 200
Klaas Dijkstra 200
Meinte Wesselius 200
Jelle de Boer 200
Jelte Pieter Dijkstra 200
Peter Sijbesma 200

Der binne 9 dielnimmers dy’t 6 goed foarsein hawwe. Dêrbij falt op dat bepaalde famyljes wol hiel opfallend fertsjintwurdige binne. Hawwe Namkje Koudenburg en Sytze Jorritsma mei elkoar oerlein op in jierdeifeestje fan Wybren, en hoe sit it mei Jan Simon Jelsma en Sjoerd van Beem: wêr hawwe dy oerlein?
En wat te sizzen fan de Wijnia’s, in Folkerts en in Trienus de Jong: mei 6 goed in matige foarspelling. Allinne Dirk de Jong hat it hielendal allinne dien

Richt Folkerts 150
Willem Wijnia 150
Trienus de Jong 150
Dirk de Jong 150
Namkje Koudenburg 150
AnneMarie Wijnia 150
Sjoerd van Beem 150
Jan Simon Jelsma 150
Sytze Jorritsma 150

Alle oare dielnimmers hawwe fan de 8 der 7 goed foarsein

Giele kaarten
It oantal gielen kaarten leit noch altiten op in tige heech gemiddelde. De folgende dielnimmers dogge noch mei, mar se moatte allegear freze dat se it net goed hawwe:

giel
Namkje Koudenburg 304
Meinte Wesselius 302
Wybren Jorritsma 277
Sytze Jorritsma 273
Gerrit Koudenburg 270
Aant Hofstra 261
Carla Jorritsma 259
Klaas Dijkstra 257
Jelle de Boer 256
Pieter Kamstra 244
Jaap Zijlstra 242
Douwe en Foeke Reitsma 225
Jeroen Brouwer 223
Lolke Hofstra 222
Jan Strikwerda 215
Mark Postma 209
Margje Koudenburg 206
Richt Folkerts 201
Willem Wijnia 200

Antwurd
Juster kamen wy mei de fraach wat foar rekord Leo Beenhakker helle hie op dit WK. It antwurd is dat Leo Beenhakker de earste bondskoach is dy ’t yn 7 wedstriden op in WK(4 mei Nederlân 1990 en 3 mei Trinidad & Tobago) net 1 wedstryd wûn hat.
Wichard Deinum kaam mei it goeie antwurd. Sicco Scheltema siet der 1 wedstryd nêst.

In skot foar ….
Hoe bedoele je in skot foar iepen goal?(klik hjir)

In negatyf
Pas de lêste 10 jier binne der in protte digitale foto’s. Dêrfoar binne it allegear gewoane foto’s of negativen.
Wij fûnen in alderaardichste negatyf mar kinne der net rjocht efter komme, wa’t dit binne. Kinne jim ús helpe. 
 
Maile kin nei ús
emailadres