Evenementen in december 2022

Wk nei 42 wedstriden
22 juni 2006
Wepperkes -freed-
23 juni 2006

Nei de spannende wedstryd Australie-Kroatie kin de balâns opmakke wurde. Net allinne de útslach wie wichtich mar ek wa’t trochgie, want ús dielnimmers wiene aardich ferdield. De iene helte hie Kroatie wylst de oaren foar Hiddink cs keazen hiene.
Koprinner is wurden Peter Sijbesma. Hij sil it fêst net earder as freed sjen troch it feest en dat sil ek jilde foar de twa brourren Dijkstra dy’t op 3 en 4 steane.
Hast op ien stiet Tsjerk van der Pol, mei mar 5 punten efter.
Opfallend is dat Sytze en Carla no wer like folle punten hawwe en dat hiene se oan it begjin fan dizze “wedstryd” ek.

útslach 1/8 fin. totaal
Peter Sijbesma 160 275 435
Tsjerk van der Pol 180 250 430
Jelte Pieter Dijkstra 150 275 425
Bauke Dijkstra 170 250 420
Ruurd Boorsma 190 225 415
Lolke Hofstra 165 250 415
Carla Jorritsma 165 250 415
Sytze Jorritsma 190 225 415
Sybren Wesselius 165 250 415
Willem Wijnia 160 250 410
Mark Postma 160 250 410
Sjoerd Postma 160 250 410
Meinte Wesselius 130 275 405
Klaas Dijkstra 150 250 400
Wybren Jorritsma 150 250 400
Lisanne van Dijk 145 250 395
Henk Postma 170 225 395
Jeroen Brouwer 170 225 395
Minne Bonnema 145 250 395
Aant Hofstra 145 250 395
Freddy Scheltema 170 225 395
Bauke Jan Plantinga 170 225 395
Jelle de Boer 145 250 395
Margje Koudenburg 140 250 390
Kees Adema 160 225 385
Frouke Bleeker 160 225 385
Feike Jorritsma 160 225 385
Jaap Zijlstra 160 225 385
Skelte Anema 160 225 385
Pieter Kamstra 155 225 380
Douwe en Foeke Reitsma 130 250 380
Gerrit Koudenburg 155 225 380
Gearard Posthumus 150 225 375
Richt Folkerts 175 200 375
Minne Joustra 150 225 375
Hammie Westra 145 225 370
Johan Delfsma 145 225 370
Rinse Joustra 140 225 365
Sjoerd van Beem 165 200 365
Feite de Haan 140 225 365
Gerlof-Jan Hofstra 115 250 365
Bas van der Weij 135 225 360
Ate Feike de Boer 110 250 360
Dirk de Jong 135 225 360
Jan Simon Jelsma 135 225 360
Jacob Plantinga 160 200 360
Ids de Boer 160 200 360
Jan Stenekes 130 225 355
Marco Hoekstra 130 225 355
Namkje Koudenburg 145 200 345
Hendrik de Jong 120 225 345
Jan Strikwerda 145 200 345
Trienus de Jong 140 200 340
AnneMarie Wijnia 135 175 310