WK nei 40 wedstriden

WK nei 38 wedstriden
21 juni 2006
Wepperkes -tongersdei-
22 juni 2006

Nei Poule ABCD
De ferskillen yn de skore bliuwe lyts. De iene dei wurdt er noch iverich socht om mei in moaie foto (Lisanne van Dijk) foar de begjjinside en de oare dei steane je op plak 25.
Boalserter Ruurd Boorsma stiet noch altiten oan de kop, mar de bruorren Postma en in stik as wat Dijkstra’s bliuwe him bedrigen. Peter Sijbesma sjocht it allegear wat oan en besiket ûnopfallend bij de top te bliuwen.
Opfallend is fansels wol dat wij al trije froulju oan de kop hân hawwe, mar no’t er echt punten te winnen binne, binne se yn gjin fjilden en diken mear te finen. De wepmasters bliuwe beskieden ûnderyn de middenmoat hingjen.

 

utslach 1/8 finales totaal
Ruurd Boorsma 185 175 360
Mark Postma 155 200 355
Peter Sijbesma 150 200 350
Klaas Dijkstra 145 200 345
Jelte Pieter Dijkstra 145 200 345
Henk Postma 165 175 340
Tsjerk van der Pol 165 175 340
Freddy Scheltema 165 175 340
Lolke Hofstra 160 175 335
Jeroen Brouwer 160 175 335
Bauke Jan Plantinga 160 175 335
Bauke Dijkstra 160 175 335
Sjoerd Postma 155 175 330
Kees Adema 155 175 330
Feike Jorritsma 155 175 330
Skelte Anema 155 175 330
Jelle de Boer 130 200 330
Jacob Plantinga 155 175 330
Gerrit Koudenburg 150 175 325
Carla Jorritsma 150 175 325
Meinte Wesselius 125 200 325
Sybren Wesselius 150 175 325
Ids de Boer 150 175 325
Pieter Kamstra 145 175 320
Wybren Jorritsma 145 175 320
Frouke Bleeker 145 175 320
Sytze Jorritsma 170 150 320
Jaap Zijlstra 145 175 320
Gearard Posthumus 140 175 315
Richt Folkerts 165 150 315
Lisanne van Dijk 140 175 315
Rinse Joustra 135 175 310
Johan Delfsma 135 175 310
Jan Strikwerda 135 175 310
Aant Hofstra 135 175 310
Hammie Westra 130 175 305
Margje Koudenburg 130 175 305
Sjoerd van Beem 155 150 305
Minne Joustra 130 175 305
Feite de Haan 130 175 305
Minne Bonnema 130 175 305
Jan Stenekes 125 175 300
Bas van der Weij 125 175 300
Marco Hoekstra 125 175 300
Willem Wijnia 145 150 295
Trienus de Jong 135 150 285
Namkje Koudenburg 135 150 285
Hendrik de Jong 110 175 285
Gerlof-Jan Hofstra 110 175 285
Douwe en Foeke Reitsma 105 175 280
Ate Feike de Boer 100 175 275
Dirk de Jong 125 150 275
AnneMarie Wijnia 125 150 275
Jan Simon Jelsma 125 150 275