WK nei 38 wedstriden

Wepperkes -woansdei-
21 juni 2006
WK nei 40 wedstriden
21 juni 2006

Nei Poule D hawwe wij samar in nije lieder. Ek fierders binne der aardich wat ferskowingen.

Jûn let de echte stân

Ruurd Boorsma 305 180 125
Mark Postma 295 145 150
Peter Sijbesma 295 145 150
Henk Postma 290 165 125
Klaas Dijkstra 290 140 150
Jelte Pieter Dijkstra 290 140 150
Bauke Jan Plantinga 285 160 125
Lolke Hofstra 280 155 125
Tsjerk van der Pol 280 155 125
Freddy Scheltema 280 155 125
Sjoerd Postma 275 150 125
Jeroen Brouwer 275 150 125
Meinte Wesselius 275 125 150
Skelte Anema 275 150 125
Jacob Plantinga 275 150 125
Bauke Dijkstra 275 150 125
Kees Adema 270 145 125
Wybren Jorritsma 270 145 125
Gerrit Koudenburg 270 145 125
Feike Jorritsma 270 145 125
Carla Jorritsma 270 145 125
Jaap Zijlstra 270 145 125
Sybren Wesselius 270 145 125
Jelle de Boer 270 120 150
Gearard Posthumus 265 140 125
Richt Folkerts 265 165 100
Lisanne van Dijk 265 140 125
Ids de Boer 265 140 125
Pieter Kamstra 260 135 125
Johan Delfsma 260 135 125
Hendrik de Jong 260 110 150
Frouke Bleeker 260 135 125
Aant Hofstra 260 135 125
Hammie Westra 255 130 125
Margje Koudenburg 255 130 125
Sytze Jorritsma 255 155 100
Jan Strikwerda 255 130 125
Rinse Joustra 250 125 125
Sjoerd van Beem 250 150 100
Minne Joustra 250 125 125
Feite de Haan 250 125 125
Minne Bonnema 250 125 125
Jan Stenekes 240 115 125
Bas van der Weij 240 115 125
Marco Hoekstra 240 115 125
Willem Wijnia 235 135 100
Gerlof-Jan Hofstra 235 110 125
Trienus de Jong 230 130 100
Douwe en Foeke Reitsma 230 105 125
Namkje Koudenburg 230 130 100
AnneMarie Wijnia 225 125 100
Ate Feike de Boer 220 95 125
Jan Simon Jelsma 220 120 100
Dirk de Jong 215 115 100