Evenementen in december 2022

Wepperkes -sneon-
16 juni 2006
WK nei 26 wedstriden
17 juni 2006

Nei Mexico- Angola is der yn de top net folle feroare. Der wie fan de 54 dielnimmers net ien dy’t 0-0 sein hie en der wiene mar in pear mei in gelyk spul, wêrûnder Bas van der Wey en Jelle de Boer, sadat dy Ate Feike en Marco noch djipper yn de soargen sette. Richt en Freddy bleaune de giele trui dragers.

Richt Folkerts 105
Freddy Scheltema 105
Lolke Hofstra 100
Carla Jorritsma 100
Bauke Dijkstra 100
Peter Sijbesma 100
Ruurd Boorsma 95
Lisanne van Dijk 95
Kees Adema 95
Gerrit Koudenburg 95
Jeroen Brouwer 95
Jaap Zijlstra 95
Skelte Anema 95
Bauke Jan Plantinga 95
Henk Postma 90
Sjoerd Postma 90
Frouke Bleeker 90
Feike Jorritsma 90
Sytze Jorritsma 90
Jacob Plantinga 90
Jelte Pieter Dijkstra 90
Gearard Posthumus 85
Hammie Westra 85
Rinse Joustra 85
Mark Postma 85
Klaas Dijkstra 85
Wybren Jorritsma 85
Margje Koudenburg 85
Tsjerk van der Pol 85
Minne Bonnema 85
Ids de Boer 85
Douwe en Foeke Reitsma 80
Namkje Koudenburg 80
Johan Delfsma 80
Sjoerd van Beem 80
Jan Simon Jelsma 80
Minne Joustra 80
Jan Strikwerda 80
Meinte Wesselius 80
Sybren Wesselius 80
AnneMarie Wijnia 75
Pieter Kamstra 70
Jan Stenekes 70
Feite de Haan 70
Aant Hofstra 70
Willem Wijnia 65
Trienus de Jong 65
Dirk de Jong 65
Hendrik de Jong 65
Gerlof-Jan Hofstra 65
Bas van der Weij 60
Jelle de Boer 60
Marco Hoekstra 60
Ate Feike de Boer 50