Evenementen in december 2022

Wk nei 23 wedstriden
16 juni 2006
Wepperkes -snein-
18 juni 2006

Nei Portugal-Iran is dit de stân. Der steane hiel wat op 105, dus mei noch twa wedstriden te gean jûn ferwachtsje wij nije koprinners.

Nei de skitterende wedstryd Tsjechie-Ghana is der hast neat feroare. Want der wiene mar twa dielnimmers dy’t in oerwinning fan Ghana foarsein hiene. Willem Wijnia en Ate Feike de Boer hiene beide 1-2 tocht. Dus krije se 5 punten derbij.

Fuotbalútslaggen foarspelle dat kinne wij net, mar ús foarspelling dat er nije koprinners komme, klopt wol. Twa jonge dielnimmers, hawwe it earste plak oernommen troch Italie- VS goed te foarspellen. Ek Jeroen Brouwer mingt him no yn de striid. Underoan feroaret der net folle.

Bauke Jan Plantinga 115
Bauke Dijkstra 115
Richt Folkerts 110
Sytze Jorritsma 110
Jeroen Brouwer 110
Freddy Scheltema 110
Ruurd Boorsma 105
Lolke Hofstra 105
Kees Adema 105
Carla Jorritsma 105
Jaap Zijlstra 105
Skelte Anema 105
Jelte Pieter Dijkstra 105
Peter Sijbesma 105
Gerrit Koudenburg 100
Frouke Bleeker 100
Jan Simon Jelsma 100
Ids de Boer 100
Gearard Posthumus 95
Lisanne van Dijk 95
Rinse Joustra 95
Henk Postma 95
Mark Postma 95
Sjoerd Postma 95
Feike Jorritsma 95
Tsjerk van der Pol 95
Jacob Plantinga 95
Hammie Westra 90
Douwe en Foeke Reitsma 90
Klaas Dijkstra 90
Wybren Jorritsma 90
Margje Koudenburg 90
Sjoerd van Beem 90
Jan Strikwerda 90
Meinte Wesselius 90
Minne Bonnema 90
Sybren Wesselius 90
Dirk de Jong 85
Namkje Koudenburg 85
Johan Delfsma 85
Minne Joustra 85
Willem Wijnia 80
Pieter Kamstra 75
Jan Stenekes 75
Trienus de Jong 75
AnneMarie Wijnia 75
Feite de Haan 75
Aant Hofstra 75
Gerlof-Jan Hofstra 75
Hendrik de Jong 70
Jelle de Boer 70
Marco Hoekstra 70
Bas van der Weij 65
Ate Feike de Boer 65