Evenementen in december 2022

SDS side On-line
4 november 2002
SDS spilet gelyk tsjin CVVO
10 november 2002

De kommende wike sil SDS 1 op syk moatte nei in nije oanfierder. Wichard Deinum hat oanjûn dat hy der mei stoppet. Oer de reden dêrfan woe hy him noch net útlitte.