SDS side On-line

Wichard Deinum net langer oanfierder
5 november 2002

It hat wat fuotten yn ‘e ierde hân, mar hjoed is dan de webside fan SDS de loft yngien. De Trefferredaksje hat tegearre mei Wouter Jorritsma hjir oan wurke. Wouter hat meast de opset dien en wy as redaksje hawwe oanwizingen jûn hoe it der neffens ús ûngefear útsjen moast. Wy hawwe dernei wat gegevens ynfierd. Wy hoopje dat jimme der in soad plezier fan hawwe sille.