Weromsjen op 1991-1992

Weppers tiisdei 19-5-2020
19 mei 2020
Weppers tongersdei 28-5-2020
28 mei 2020

Yn it seizoen 1991-1992 spile SDS 1 yn de earste klasse fan de FVB.   Hylke de Vries wie de nije trainer en Anne Brouwer wie de lieder.  It grutte doel wie om te promovearjen nei de haadklasse fan it FVB.

It waard it seizoen  dat:

  • SDS 1 – Cambuur ’69  1 ferplettere
  • Daan Boersma foutleas flagge
  • Wichard Deinum dat jier net fuotballe
  • Jappie Wijnia meardere kearen “het goudhaantje” neamd waard
  • der in Twintse-Frys yn de seleksje siet
  • Rients Smeding twa kear skoarde tsjin Mulier 1
  • SDS 1 kampioen waard
  • SDS 45 jier bestie en sc Heerenveen op besite kaam om dat te fieren

Omdat SDS yn de FVB fuotballe, binne der net folle stikjes te finen yn de LC. Dêrom binne wij bliid mei Jan Weijer syn plakboek, want hij hat it allegear bijholden mei stikjes út it Friesch Dagblad.

Al dy stikjes kinne jim hjir besjen