Teamyndielingen SDS seal

Werom wa yn SDS twa?
18 juni 2003
Fakatueres SDS
19 juni 2003

Ek de teamyndielingen foar de seal steane no op ‘e webside ûnder “Zaalvoetbal” fansels. Der is net folle feroare. It ienige wat opfalt is dat der ek fan ’t winter warskynlik in soad tennist wurdt yn Easterein. Harm Auke Dijkstra stiet namlik net by it sealfuotbal ynskreaun.