Weppers woansdei 6-4

Weppers tiisdei 5-4
4 april 2011
Weppers tongersdei 7-4
7 april 2011

Woansdeitejûn sealfuotbaljûn
Jûn stiet der ien wedstryd yn de seal op it programma. SDS 1 mei om 20.30 thús tsjin De Harkema 1. SDS 2 is frij.

Betterskip Jaap!
Jaap Toering is hjoed nei it sikenhûs ta west om de útslach te hearen fan de MRI n.o.v. syn knibbelklachten. Hjir syn ferslach:
Ik ha krekt yn it sikehûs te hearren(sjoen) krigen dat myn achterste krúsbân ôfskuort is.
Mei de foarste is neat oan de hân en dat hiene se net hearder sjoen mei it soarte ûngemak wat ik hant ha. Dus dat is posityf.
De knibbel leit der fierder goed stabyl bij sei Du Bois en dêrtroch liket it nei omstandigheden noch aardich..
Ik moat de kommende moanne sa folle mogelik krachtraine(min. 2 kear wyks) en oer 4 wiken wer bij Du Bois sjen hoe de forderingen binne. Fierder mei ik wannear de focht ‘der út is wat begjinne te drafen.

B1 yn aksje
SDS B1 spilet jûn yn Easterein tsjin HJSC-Oudega B1. It is op papier in útwedstriid.

DA2 yn aksje
Neffens Voetbal.nl spylje de froulju fan DA2 moarn in ynhelwedstryd út tsjin JV Bolsward DA2 om 19.30.

Drop

Nije wike is der in SDS jeugdaksje: drop ferkeapje. Foar 2.50 euro kinne jim in doaske fan ien fan de jeugdleden keapje. Sij komme op woansdei,tongersdei of freed lâns.

Harsens derby(440)
Dit wie fêst de bedoeling: