Weppers woansdei 6-2

Weppers tiisdei 5-2
4 februari 2013
Weppers tongersdei 7-2
6 februari 2013

Traine yn Easterein
Als het veld het toelaat donderdag aanvang training jeugd A-1 om 19.00 uur.
Met vriendelijke groet,
Jaap de Blaauw

Traine yn Snits of…….
SDS 1, 2 en 3 sille jûn wer los op it fjild. Sy traine om 20.30 op it keunstgers fan VV Wit-Zwart/Sneek. Mocht it y.f.m. snie of froast of sa net trochgean dan traine SDS 2 en 3 jûn yn de seal fanôf 21.30.

Woansdeitejûn sealfuobaljûn
SDS 1 nimt it jûn om 20.30 thús op tsjin FFS1 út Stobbegat.

SDS’ers derop út!

Remco, Evert, Laas, Jelle, Anco en Tjerk bezochten dé wedstrijd van het jaar in London: Arsenal – Liverpool 2 -2
4 cultuurbarbaren, Anco en Tjerk bezochten de volgende dag ook nog de Tower Bridge, de Big Ben, Buckingham palace en alle andere pubs…
Tjerk

SC Cambuur en SC Heerenveen
zo kan het ook, cambuur en heerenveen samen aan het trainen...
Jalko Tanja en Jesmer Zonneberg! Is it net in plaatsje(mei dy SDS-sokken derûnder)?

SDS League
Doch ek wer mei oan de nije SDS League klear te meitsjen. Klik hjir foar alle ynformaasje.

Harsens derby(950)
Dat is in knappe kopbal!