Weppers woansdei 5-6

Weppers tiisdei 4-6
3 juni 2013
Weppers freed 7-6
6 juni 2013

Materialen inleveren.

Willen de leiders van de volgende teams hun materialen nog in leveren:

Dames 2; A – 1; D – 2; E – 1; F – 2 en F – 3.

Gaarne vóór 15 juni a.s. bij
K. de Haan, A. Joustrastrjitte 11,
8734 GJ Easterein, telefoon 0515 – 332182, e-mail: klaasenakke@ziggo.nl.

Indien dit niet mogelijk is even kontakt opnemen met K. de Haan. 

Willem Twijnstra, coördinator materiaalbeheer v.v. S.D.S.


vv Arum 75 jier
Kommend wykein bestiet vv Arum 75 jier. Sy fiere dit mei û.o. in wedstryd fan Arum 1 tsjin âld-SC Heerenveen mei û.o. Jeffrey Talan en Gert-Jan Verbeek. De wedstryd begjint sneon om 14.30. Nei de tiid is der in alderaardichst stikje muzyk fan Jan Nota.

Nije Treffer
Der komt noch ien Treffer út dit seizoen. Wy wolle hjir wer in Treffer fan meitsje mei seizoensferslaggen fan alle SDS-teams. Lju dy wat skriuwe sille hawwe wy maild en wy hoopje kommend wykein de stikken binnen te hawwen.
Hawwe jo noch wat foar yn de Treffer(b.f. in SDS-look-a-like) mail dy dan nei
DeTreffer@vv-sds.nl.

Derby?
WPB hat juster ek de twadde wedstryd fan TOP’63 wûn(4-2) en dat betsjut dat WPB yn de 2e-Klasse bliuwt. Folgend jier dus gjin derby foar SDS tsjin WPB, mar miskien wol ien tsjin TOP’63 yn de 3e Klasse. Dit is allinnich noch net wis. TOP’63 mei no namelijk kommende sneon op neutraal terrein(De Blesse) tsjin SCN út Nieuwlande fuotbalje om in plakje yn de 2e-Klasse. As sy dat winne dan meie sy noch in kear op neutraal terrein fuotbalje.
Dit plakje is der om ’t der in klup weifallen is út de 1e-Klasse.

Aaismiten
Erik en Redmer degradearden mei SDS 1, mar pakten ôfrûne freed dochs noch in hiele wichtige priis. Sy wûnen yn Wommels in jierlijkse aaismiten.

Is it no aaismiten of aaiskiten?

Harsens derby(1043)
Wy moatte miskien doch ris faker by it frouljusfuotbaljen sjen: